STUDENTI KRIMINALISTIKE U POSETI FORENZIČKOM CENTRU UPRAVE POLICIJE CRNE GORE

Studenti III i IV godine Departmana za pravne nauke, smera pravo unutrašnih poslova (Kriminalistika) Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, 17. aprila 2012. godine, predvođeni Msc Aleksandrom R. Ivanovićem, pomoćnikom rukovodioca Depratmana za pravne nauke i Samrom Kučević, asistenom na Departmanu za pravne nauke, posetili su Forenzički centar uprave policije Crne Gore.

Studente su primili direktor centra, gospodin Zoran Tomčić i njegov zamenik doc. dr Aleksandar B. Ivanović, rukovodilac grupe za postupanje sa dokaznim materijalom, forenzičku analitiku i kontrolu kvaliteta u Forenzičkom centru Uprave policije Crne Gore, i profesor Kriminalističke tehnike na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Direktor centra, gospodin Tomčić je najpre, poželeo dobrodošlicu studentima, a zatim ih je upoznao sa istorijatom, oranizacionom strukutrom, kadrovskim i tehničkim potencijalima i delokrugom poslova koje obavlja Forenzički centar. S tim u vezi, istakao je da je Forenzički centar organizaciona jedinica koja je neposredno odgovorna direktoru Uprave policije i koja objedinjuje sve kriminalističke-tehničke kapacitete Uprave policije. Takođe je istakao, da se u Forenzickom centru vrše sva kriminalističko tehnička ispitivanja i veštačenja tragova izuzetih sa lica mesta, kao i da se Forenzički Centar bavi poslovima forenzičkih ispitivanja, istraživanja i veštačenja, te da je njegov osnovni zadatak pretvaranje materijalog traga izuzetog sa lica mesta krivičnog dela u pravno valjani materijalni dokaz.

Direktor Tomčić je takođe, upoznao student sa činjenicom da se danas  Forenzički centar nalazi u novom savremenom objektu, kao i da poseduje savremenu opremu i stručno osposobljen kadar koji nastavlja 50 godina dugu tradiciju forenzičkih ispitivanja u Crnoj Gori. Posebno je naglasio da Forenzički centar ima ambiciju da postane regionalni centar za određene vrste ispitivanja, te da je Forenzički centar 24.maja 2009. godine postao punopravni član ENFSI-a (Evropsko udruženje forenzičkih naučnih institucija, koje je od strane EU zaduženo za razvoj forenzike u državama EU i državama koje to nameravaju da postanu). Shodno tome, istako je Tomčić: “Službenici Forenzičkog centra redovno učestvuju na radnim grupama ENFSI-a iz svih oblasti ispitivanja. Kontrola kvaliteta rada u laboratoriji za hemijska ispitivanja tragova droga i biološka DNK ispitivanja vrši se preko međunarodnih testova Ujedinjenih Nacija i GEDNAP tkz. “Proficiency testova”. Projektom IPA 2009 u junu 2011.godine izvršena je nabavka još dva visoko sofisticirana uređaja i to: skenirajući elektronski mikroskop (SEM/EDS) za ispitivanje i detektovanje mikrotragova i tečni hromatograf (LC/MS) sa masenim spektrometrom za analizu tragova eksploziva, čija je vrednost iznosi 424 957.00 eura. Krajem 2010.godine izvršena je nabavka i instaliranje opreme i softvera za forenzičko ispitivanje računara. Nakon obuke kadra početkom 2011. godine započeta su ispitivanja iz oblasti informacionih tehnologija. S obzirom na postojeće kadrovske i tehničke predispozicije Forenzički centar je započeo aktivnosti na procesu uvođenja standrada kvaliteta ISO/IEC 17025, a sve u cilju definisanja strategije Centra ka postizanju i održavanju najvišeg nivoa pružanja usluga veštačenja, ispitivanja i istraživanja u području forenzike. Akreditacija Forenzičkog Centra po međunarodnom standardu ISO/IEC 17025, odvija se u okviru Projekta EU-EMFA-2 (Evropsko mentrostvo u forenzičkoj akreditaciji) pod mentorstvom Estonskog Forenzičkog Instituta iz Talina.”

Na kraju, direktor Tomčić je naglasio da Forenzički centar Uprave policije isključivo postupa po zahtevima organa Policije, sudova i tužilaštva, kao i da su u Forenzičkom centru zaposlena su 2 doktora nauka i 4 magistra, te da su službenici centra prošli odgovarajuće obuke za rad na savremenoj opremi, kroz posete eksperata i posete evropskim Forenzičkim centrima. “Takođe kroz prisustva godišnjim konferencijama ENFSI-a, seminarima, skupovima stalnoj i planskoj edukaciji, naši službenici se upoznaju sa novim metodama rada i mogućnostime njihove primene u našem Centru”, naglasio je Tomčić.

Nakon prijema kod direktora doc. dr Aleksandar B. Ivanović sa svojim saradnicima iz Forenzičkog centra proveo je studente kroz 12 odeljenja, odnosno radnih grupa Forenzičkog centra. Studenti su imali prilike da se upoznaju sa radom sledećih odeljenja odnosno radnih grupa Forenzičkog centra:

Prilikom obilaska navedenih grupa studenti su pokazali veliko interesovanje za njihov rad, postavljajući brojna pitanja iz oblasti kriminalističko-tehničkih veštačenja.

blog comments powered by Disqus