Uslovi upisa

Shodno odredbama Statuta i Pravilnika o studijama, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru utvrđeni su slijedeći opšti uslovi za upis na sve departmane Internacionalnog - univerziteta u Novom Pazaru:

Uslovi upisa

U prvu godinu osnovnih studija, u skladu sa objavljenim Konkursom, mogu se upisati kandidati koji su stekli srednje obrazo-vanje u četvorogodišnjem trajanju.

» Izbor kandidata vrši se na osnovu slijedećih mjerila:

1. Rezultata sa testa opšteg znanja,(maksimalnih 30 bodova);

2. Rezultata sa testa posebnih znanja,(maksimalnih 30 bodova);

3.Opšteg uspjeha u srednjem obrazovanju - sva četiri razreda, (maksimalnih 40 bodova);

Na osnovu pomenutih mjerila sačinjava se rang lista prema ukupnom broju bodova svakog kandidata pojedinačno. Svaki kandidat može osvojiti maksimalno 100 bodova. Rang lista se utvrđuje za svaki departman, odsjek ili smjer, a mjesto na rang listi određuje status studenta.

Uz prijavu na Konkurs, kandidati dostavljaju ovjerene fotokopije, a na uvid original dokumenta, i to:

1.izvod iz matične knjige rođenih;

        2.svjedočanstva svih razreda prethodnog srednjeg obrazovanja;

        3.diplomu o završenom četvorogodišnjem obrazovanju;

4.dokaz o uplati nadoknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 30 eura u dinarskoj protivvrijednosti.

» Predaja dokumenata, prijemni ispit, rezultatiupisnog roka i upis kandata su predviđeni nastavnim kalendarom Univerziteta. (www.uninp.edu.rs)

» Kandidati su dužni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

» Kandidati koji steknu pravo da se upišu, prilažu:

     1.original dokumenta:

     2.dva obrasca ŠV 20 (mogu se naći u Studentskoj službi Univerziteta);

     3.indeks (koji se uzima u Studentskoj službi Univerziteta - cijena 10 eura€ u (dinarskoj protiv vrijednosti);

     4.dvije fotografije formata 4*6;

     5.dokaz o uplati školarine za prvi semestar osnovnih studija (uplata se vrši u Univerzitetskoj blagajni );

Kandidat može podnijeti prigovor na redoslijed na rang listi, u roku od tri dana od objavljivanja liste.

Rokovi za predaju dokumenata, prijemni ispit, rezultate upisnog roka i upis kandata biće objavljeni putem javnih glasila i na internet stranici Univerziteta (www.uninp.edu.rs)

Ukoliko se kandidati izabrani po Konkursu ne upišu u predviđenom roku, Univerzitet će umjesto njih upisati odgovarajući broj drugih kandidata prema redoslijedu na rang listi.