Stručni organi

Stručni organi Univerziteta

Stručni organ Univerziteta na najvišem nivou jeste SENAT (Nadležnost Senata | Rad Senata)

Ostali stručni organi Univerziteta su:

Vijeće naučne oblasti | Vijeće za multidisciplinarne studije | Pomoćna stručna i savjetodavna tijela, Stalni odbori za posebna pitanja | Odbor za obezbjeđenje i unaprjeđenje kvaliteta | Ostala pomoćna stručna i savjetodavna tijela | Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta


SENAT

Član 45.

(1) Senat je najviši stručni organ Univerziteta.           

(2) Senat ima 19 članova i to:

1) Rektor;

2) prorektor;

3) 6 šefova departmana;

4) 5 šefova katedri;

5) 4 predstavnika Studentskog parlamenta;

6) 1 predstavnik naučnog instituta;

7) 1 predstavnik centara.

(3) Članovi Senata iz stava 2. tačka 1., 2., 3. ovog člana ulaze u sastav Senata po funkciji, dok članove Senata     iz tačke     4. 5. 6. i 7. biraju organi iz čijeg su sastava. 

(4) Samo pri raspravljanju, odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu       studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB bodova, u radu Senata učestvuju       predstavnci studenata koje bira Studentski parlamena Univerziteta.                                                         

(5) Mandat članova Senata traje tri  godine, uz mogućnost jednog ponovnog izbora.     

(6) Izuzetno, mandat članova Senata - predstavnika studenata traje jednu godinu.

Vrh strane

Nadležnost senata

Član 46.

(1) Senat:

        1) odlučuje o pitanjima nastave, naučne i  stručne djelatnosti, planova i programa Univerziteta;               

        2) predlaže Savjetu finansijski plan Univerziteta;

        3) donosi odluku o strukturi i načinu donošenja studijskih programa;

        4) donosi studijske programe, uključujući studijske programe za sticanje zajedničke diplome;

        5) usvaja usklađeni spisak užih naučnih i umjetničkih oblasti i predmeta na Univerzitetu, na inicijalni prijedlog   departmana, a po             obavljenom usklađivanju na vijećima departmana, i donosi o tome odluku;                           

        6) donosi odluku o matičnosti departmana;

        7) bliže uređuje pravila studija koje se izvode na Univerzitetu;

        8) odobrava teme mester radova, magistarskih radova i doktorata;

        9) donosi opšti akt o kriterijumima i uslovima prenošenja ESPB bodova;

        10) donosi opšti akt o priznavanju stranih visokoškolskih isprava i sprovodi postupak priznavanja u skladu sa njim;

        11) donosi opšti akt o vrednovanju stranih studijskih programa i  sprovodi postupak vrjednovanja u skladu sa njim;

        12) odlučuje o uslovima, načinu i postupku realizacije programa obrazovanja tokom čitavog života;

        13) uređuje bliže uslove i načn ostvarivanja studijskog programa na daljinu koji se izvodi na Univerzitetu;          

        14) donosi normativne standarde rada na Univerzitetu;

        15) donosi standarde za samovrjednovanje i ocjenjivanje kvaliteta Univerziteta i jedinica - departmana u njegovom                sastavu;       

        16) definiše tijela i postupke vezane za praćenje, obezbjeđivanje, unaprjeđenje i razvoj kvaliteta studijskih programa,               nastave i uslova rada;

        17) utvrđuje zajedno sa rektorom jedinstvenu politiku čiji je cilj stalno unaprjeđenje kvaliteta nastave i usavršavanje               naučnoistraživačkog rada;

        18) podnosi zahtjev za provjeru ispunjenja obaveza Univerziteta i departmana u njegovom  sastavu u pogledu   kvaliteta                studijskih programa, nastave i uslova rada;               

        19) propisuje način i postupak samovrednovanja;

        20) utvrđuje način i postupak zasnivanja radnog odnosa nastavnika na Univerzitetu i sticanja njihovih zvanja;

        21) utvrđuje bliže uslove za izbor u zvanja nastavnika i saradnika;

        22) propisuje uslove i način uzimanja u obzir mišljenja studenata prilikom  ocjenjivanja rezultata pedagoškog rada               nastavnika;                               

        23) vrši izbor nastavnika i saradnika u sva zvanja na Univerzitetu;

        24) odlučuje po prigovoru na odluke o izboru u zvanja nastavnika;

        25) utvrđuje bliže uslove za izbor u zvanje saradnika u nastavi i asistenata;     

        26) donosi Kodeks profesionalne etike;

        27) utvrđuje prijedlog opšteg akta o disciplinskoj odgovornosti studenata;

        28) određuje politiku upisa studenata uz saglasnost Predsjednika Univerziteta;

        29) uređuje uslove i način upisa kandidata na odobrene, odnosno akreditovane studijske programe koje organizuje               Univerzitet, odnosno jedinica u njegovom sastavu;                            

        30) utvrđuje broj studenata koji se upisuje na studijske programe koji se organizuju na Univerzitetu, odnosno               departmanima u njegovom sastavu;                          

        31) donosi odluku o raspisivanju konkursa za upis studenata;

        32) utvrđuje mjerila o visini školarine za studije koje se izvode na Univerzitetu i departmanima u njegovom sasatvu,   uz                saglasnost Predsjednika Univerziteta;

        33) pri raspisivanja konkursa za upis novih studenata, utvrđuje prijedlog visine školarine za narednu školsku godinu  za studijske               programe koji se izvode na Univerzitetu i departmanima u njegovom sastavu;

        34) Utvrđuje broj studenata za upis u prvu godinu studijskih programa; 

        35) uređuje uslove i način izvođenja nastave na svim nivoima studija od strane lica izabranih u naučno zvanje;

        36) planira politiku zapošljavanja i angažovanja nastavnika i saradnika uz saglasnost Predsjednika Univerziteta;

        37) uređuje uslove i postupak davanja saglasnosti za angažovanje nastavnika na drugoj visokoškolskoj ustanovi;

        38) odlučuje o produženju radnog odnosa nastavniku koji je navršio 65 godina života uz najmanje 15 godina staža               osiguranja uz saglasnost Predsjednika Univerziteta;

        39) uređuje postupak i uslove dodjeljivanja zvanja profesor emeritus i dodjeljuje to zvanje;

        40) sprovodi postupak za dodjeljivanje počasnog doktorata;      

        41) predlaže osnivanje visokoškolskih jedinica kao oblika unutrašnje organizacije Univerziteta u skladu sa ovim  Statutom;

        42) predlaže odluku o statusnoj promjeni i promjeni naziva i sjedišta visokoškolske jedinice u sastavu               Univerziteta;                                               

        43) utvrđuje prijedlog Statuta Univerziteta;

        44) daje saglasnost na opšta akta jedinica u svom sastavu;                 

        45) Utvrđuje prijedlog odluke o osnivanju centra za transfer tehnologije, inovacionog centra, poslovno- tehnološkog                parka, katedri na fakulteima i zajedničkih katedri i drugih organizacionih jedinica u skladu sa zakonom i ovim                Statutom; 

        46) Bira predstavnike u Konferenciju univerziteta Srbije;

        47) predlaže listu stručnih, akademskih i naučnih naziva iz odgovarajućih oblasti i skraćenica tih naziva;       

        48) predlaže strategiju razvoja Univerziteta;

        49) koordinira međunarodnu saradnju Univerziteta i donosi odgovarajuće odluke uz saglasnost Predsjednika   Univerziteta;

        50) imanuje članove i usmjerava i prati rad komisija Senata;

        51) utvrđuje prijedlog kandidata za rektora;

        52) pokreće postupak za razrješenje rektora i prorektora;

        53) odlučuje u krajnjoj instanci u postupku povodom kršenja kodeksa profesionalne etike;

        54) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom,ovim Statutom i opštim aktima univerziteta.

Vrh strane

Rad senata

Član 47.

(1) Senat obavlja poslove iz svog djelokruga na sjednicama.

(2) Izuzetno, odluke iz člana 46. tačka 53. ovog Statuta donosi Odbor za profesionalnu etiku, koji se sastoji od 3 člana   Senata izabranih od strane cjelokupnog sastava Senata.

(3) Senat odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

(4) Kada Senat odlučuje o pitanjima iz člana 46. tačka 23 i 24. ovog Statuta, njegovoj sjednici moraju prisustvonvati barem       po jedan predstavnik svih departmana i naučnoistraživačkih instituta.

(5) Rad Senata i način donošenja odluka bliže se uređuju poslovnikom. 

Vrh strane


Vijeće naučne oblasti

Član 48.

(1) Na Univerzitetu se mogu obrazovati vijeća naučnih, odnosno umjetničkih oblasti, za jednu ili više srodnih naučnih,    odnosno umjetničkih oblasti.    

(2) Senat donosi opšti akt kojim se bliže uređuje sastav, nadležnost, način rada, kao i način izbora i broj članova ovog vijeća.

Vrh strane

 

Vijeće za multidisciplinarne studije

Član 49.

(1) Na Univerzitetu se može obrazovati Vijeće za multidisciplinarne studije.  

(2) Senat donosi opšti akt kojim se bliže uređuje sastav, nadležnost, način rada, kao i način izbora i broj članova Vijeća za multidisciplinaren studije.

Vrh strane

 

Pomoćna stručna i savjetodavna tijela
Stalni odbori za posebna pitanja

Član 50.

(1) Univerzitet ima Odbor za obezbjeđenje i unaprjeđenje kvaliteta, kao stalno stručno i savjetodavna tijelo Senata,       rektora i Savjeta.

(2) Univerzitet može, po potrebi, formirati i druge stalne odbore i komisije kao stručna i savjetodavna tijela.           

(3) Sastav, organizaciju  i druga pitanja relevantna za rad odbora iz stava 1. i 2. ovog člana uređuje Senat odlukom kojom ih obrazuje.

Vrh strane

Odbor za obezbjeđenje i unaprjeđenje kvaliteta    

Član 51.

(1) Odbor za obezbjeđenje i unaprjeđenje kvaliteta je stručno i savjetodavno tijelo Predsjednika, Senata i Rektora, koje: 

       1) planira i analizira postupke vrjednovanja cjelokupnog sistema visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada na             Uiverzitetu i upravlja tim postupcima;

       2) predstavlja Univerzitet u nacionalnoj mreži obezbjeđivanja kvaliteta.

(2) Odbor za obezbeđenje i unaprjeđenje kvaliteta ima 5 članova i to 3 iz sastava nastavnog osoblja, 2 iz sastava       nenastavnog osoblja.

(3) U radu odbora učestvuju i predstavnici studenata koje bira Studentski parlament Univerziteta.

(4) Predsjednik odbora za obezbjeđenje i unaprjeđenje kvaliteta je prorektor Univerziteta.    

(5) Odbor za obazbjeđenje i unaprjeđenje kvaliteta radi na sjednicama.    

(6) U slučaju podjele glasova odlučuje glas predsjednika.

(7) Odbor za obezbjeđenje i unaprjeđenje kvaliteta najmanje jednom godišnje izvještava Senat o stanju na području obazbjeđenja i poboljšanja kvaliteta na Univerzitetu. 

Vrh strane

 

Ostala pomoćna stručna i savjetodavna tijela

Član 52.

(1) Senat i Savjet mogu obrazovati i druge stalne i ad hoc komisije, odbore i tijela, kao stručna i savjetodavna tijela, radi       razmatranja i pripremanja za dnevni red pitanja iz svoje nadležnosti. 

(2) U stručnom tijelu iz stava 1. ovoga člana koje obrazuje Senat, pri raspravljanju o pitanjima koja se odnose na       osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB       bodova, obavezno je učešće dva predstavnika studenata.  

(3) Rektor može obrazovati ad hoc komisije, radi razmatranja pitanja iz njegove nadležnosti i pripremanja za dnevni red       pitanja iz nadležnosti Senata, Svjeta i drugih organa na Univerzitetu.

Vrh strane

 

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta

Član 53.

(1) Senat imenuje Odbor za profesionalnu etiku na Univerzitetu, koji sprovodi postupak utvrđivanja povreda Kodeksa       profesionalne etike Univerziteta.              

(2) Način imenovanja i razrješenja članova Odbora, njegov sastav, kao i postupak iz stava 1. ovog člana, uređuje se opštim       aktom koji donosi Senat.

Vrh strane