Sistem bodovanja ispita

SISTEM BODOVANJA ISPITA

Ocjenjivanje studenata vrši se po starom sistemu od 5 do 10, na osnovu poena stečenih na predispitnim obavezama i poena osvojenih na završnom ispitu.Napravićemo prije ocjenjivanja mali osvrt na ESPB bodove, koji predstavljaju kvantitavnino mjerilo opterećenja studenata

ESPB bodovi | Predispitne obaveze | Završni ispit | Ocjenjivanje kolokvijuma  | Ocjenjivanje seminarskog rada

Nezavisno od ocjene koju student ostvari stiče jednak broj ESPB bodova. ESPB bodovi se upisuju u indeks studenta prilikom polaganja završnog ispita.Broj ESPB bodova za svaki predmet pojedničano u okviru jednog semestra predviđen je kurikulumom i nastavnim programom.

Primjer 1:
Ako jedan predmet ima 6 ESPB bodova 2 + 2 (2 časa predavanja i dva vežbi) 4 časa x 15 nedelja= 60 aktivne nastave Neophodno je 120 sati individulanog rada u toku semestra. 60+120=180 (aktivna nastava + individulani rad) 180:6=30 (ukupno sati podjeljeno sa brojem bodova) nedelja 40 radnih sati nedeljno (20 sati aktivne nastave i 20 sati individualnog rada) semestar 15 nedalja aktivne nastave  godina 45 radnih nedelja  2 x 15 u nastavi i 15 za pripremu ispita.Ukupno 1800 radnih sati na nivou godine 1ESPB= 30 sati 1800: 30 = 60 ESPB bodova za godinu 30 ESPB bodova po semestru.Ukupno časova rada u semestru 900 što iznosi 30 ESPB bodova u semestru. Nije moguće ostvariti 30 ESPB ako nema časova individualnog rada tokom semestra! U toku semestra studenti moraju biti ocjenjivani da bi dobili dio ocjene za predispitne obaveze!

PREDISPITNE OBAVEZE

1.Aktivnost u nastavi do 20 poena, a od toga do 15 poena predavanja i vježbe

           • ukoliko predmet ima samo predavanja onda se svih 15 poena dodjeljuje za predavanja
           • ukoliko predmet ima samo vježbe svih 15 poena dodeljuje se vježbama
           • ukoliko predmet ima više predavanja nego vježbi onda je za predavanja 8 a za vježbe 7 poena
           • ukoliko predmet ima više vježbi nego predavanja onda 7 poena nose predavanja a 8 nose vježbe
           • ukoliko predmet ima jednako predavanja i vježbi onda je po 7,5 poena za predavanja i za vj ežbe - do 5 poena               ostalo  (domaći zadaci, isticanje …)

2. Kolokvijumi do 20 poena (2 kolokvijuma x po 10 poena)

3. Seminarski rad do 10 poena (jedan seminarski rad)

» Ukupan maksimalan broj predispitnih poena koje student može da osvoji iznosi 50.

Student koji ne osvoji 30 predispitnih poena nema pravo na polaganje ispita u toj godini već pravo polaganja stiče ispunjenjem predispitnih obaveza u narednoj godini za isti predmet.

»Student ima pravo da predmet polaže ukupno 3 puta

Primjer 2:

Student broj 1

   I- aktivnost u nastavi
      -20 poena: (15 poena predavanja i vježbe,a 5 poena         ostalo)
   II- Kolokvijumi
      -20 poena (2 kolokvijuma po 10 poena)
   III seminarski rad
     -10 poena

Student 1 je osvojio maksimalnih 50 predispitnih poena

Primjer 3:

Student broj 2

    I- aktivnost u nastavi
       -15 poena: (12 poena predavanja i vježbe 3 poena          ostalo)
    II- Kolokvijumi
       -14 poena (2 kolokvijuma 6+8 poena)
    III seminarski rad -8 poena

Student 2 je osvojio 37 predispitnih poena i stekao pravo na polaganje završnog ispita

Primjer 4:

Student 3

    I- aktivnost u nastavi
      -12 poena: (9 poena predavanja i vježbe 3  poena         ostalo)
    II- Kolokvijumi
       -10 poena (2 kolokvijuma 5+5 poena)
    III seminarski rad
       -5 poena

Student 3 osvojio je 27 predispitnih poena i nije stekao pravo na polaganje završnog ispita.Predispitne obaveze mora ispuniti u sledećoj akademnskoj godini.

Vrh strane

ZAVRŠNI ISPIT

» Student mora steći minimalno 51 poen (iz predispitnih obaveza i završnog ispita) kako bi položio ispit.

» Ocjenjivanje završnog ispita: Ocjenjivanje se vrši u skladu sa pravilnikom oocjenjivanju:

    31-50 poena ocjena 5 - nije položio/la
    51-60 poena ocjena 6 - položio/la
    61-70 poena ocjena 7 - položio/la
    71-80 poena ocjena 8 - položio/la
    81-90 poena ocjean 9 - položio/la
    91-100 poena ocjena 10 - položio/la

Sadašnji sisitem ocjenjivanja biće dograđivan saglasno pozitivnim propisima i opštim aktima Internacionalnog - Univerziteta u Novom Pazaru.

Ocjenjivanje kolokvijuma:

Maksimalan broj poena na kolokvijumu iznosi 10 poena (2 kolokvijuma po 10 poena =20).Ocjenjivanje na kolokvijumu vrši se na bazi skale poena koju utvrđuje svaki predmetni profesor. Svako pitanje je pojedinačno vrednovano i ukupna vrjednost poena na kolokvijumu ne može preći 10.

Ocjenjivanje seminarskog rada

Seminarski rad nosi maksimalno 10 poena. Rad se ne može ocjeniti ocjenom manjom od 5 i višom od 10 poena ukoliko je prihvaćen od strane profesora. Ukoliko student nije zadovoljan ponuđenom ocjenom seminarskog rada može zatražiti javnu odbranu seminarskog rada pred studentima i tom prilikom biti dodatno ocjenjen od profesora.

Vrh strane