Rukovodilac departmana

 

v.d. Rukovodioca departmana za pravne nauke

Dr Aleksandar R. Ivanović

email: a.ivanovic@uninp.edu.rs

d.prava @uninp.edu.rs

Dr Aleksandar R. Ivanović, rođen je 23. septembra 1984. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu je upisao 1991. godine u Baljevcu, a završio sa odličnim uspehom 1999. godine u Novom Pazaru.

Srednju Ekonomsko-trgovinsku školu, smer ekonomski tehničar upisao je 1999. godine u Novom Pazaru, a završio sa odličnim uspehom 2003. godine u Kraljevu.

Na Pravnom fakultetu, Odseku za kriminalistiku Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, diplomirao je 2007. godine kao najbolji u klasi (tema: "Korupcija" – mentor prof. dr Miloš

aleksandar.png

    Na istom fakultetu 2009. godine završio je sa prosekom 10,00 master studije, odbranivši master rad i stekavši zvanje master pravnih nauka (tema: "Uloga policije u pretkrivičnom postupku"- mentor prof. dr Vladimir Krivokapić). Doktorsku disertaciju, odbranio je 2013. godine na istom fakultetu i stekao zvanje doktora pravnih nauka (tema: “Kriminalistička zaštita nacionalne bezbednosti” – mentor prof. dr Muamer Nicević).

Od 2008. godine do danas zaposlen je na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. U zvanju asistenta od 2009-2013. Godine držao je nastavu na časovima vežbi iz predmeta: Krivično pravo, Krivično procesno pravo, Osnovi kriminalistike, Nacionalna bezbednost, Organizovani kriminal i Privredni kriminalitet.

Novembra meseca 2008. godine imenovan je za menadžera Centra za evaluaciju Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru.

 

Od 2008. godine do danas član je Senata Internacionanog univerziteta u Novom Pazaru.

Aktivno se bavi naučnim radom u oblasti kriminalističko-bezbednosnih i krivično pravnih nauka. Svoje radove publikovao je u domaćim i inostranim časopisima, koji su visoko rangirani u međunarodnim okvirima. Do sada je samostalno i u koautorstvu objavio više od 20 naučnih i stručnih radova iz navedenih oblasti. Učestvovao je na 15 međunarodnih naučno-stručnih skupova.  Takođe, u koautorstvu je objavio knjigu pod nazivom: "Prevencija kriminaliteta" i udžbenike: "Kriminalistička tehnika", “Kriminalističke procedure” i “Privredni kriminalitet”.

Oktobra meseca 2011. imenovan je za pomoćnika rukovodioca Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i tu dužnost je obavljao do oktobra meseca 2012. godine.

15. aprila 2012. godine, a na predlog Grupe građana koja je predložila Muftiju ef. Muamera Zukorlića za predsednika Republike, postao je član proširenog sastava Republičke izborne komisije za izbore za predsednika Republike Srbije, koji su održani 6. maja 2012. godine. Kao član Republičke izborne komisije na pomenutim izborima, vršio je dužnost koordinatora za sprovođenje izbora u pčinjskom okrugu.

Od 2012. godine u svojstvu administrativnog koordinatora učestvuje u realizaciji regionalnog programa “Gradimo mostove, a ne zidove, uloga univerziteta u izgradnji mira”, Norveškog Helsinškog komiteta za ljudska prava čiji je cilj razvijanje saradnje između civilnog društva i univerziteta u Bosni i Hercegovini, u Srbiji i na Kosovu u oblasti interkulturalnog razumevanja, ljudskih prava i pomirenja.

Od decembra meseca 2012 godine, kao predstavnik Internacionalnog univerziteta učestvuje u radu trećeg saziva Skupštine Konferencije Univerziteta Srbije.

Aktivan član je Internacionalne asocijacije kriminalista (IAK) sa sedištem u Banja Luci.

Član je redakcije časopisa Pravne teme Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru  (2013-...).

U septembru mesecu 2013. godine održao je na Univerzitetskom koledžu Buskerud u Dramenu (Norveška) predavanje po pozivu za studente master studija na temu: “Menadžment konflikta na granici Srbije i Kosova”.

Govori engleski jezik.

 

Univerzitetski udžbenici, monografske publikacije i praktikumi:

 1. Hana Korać, Aleksandar R. Ivanović, Alisa Begović, (2010), Prevencija kriminaliteta / Crime prevention, ISBN 978-86-84389-18-5, Univerzitet u Novom Pazaru, Beograd (SRB).
 2. Ljubomir Čimburović, Aleksandar B. Ivanović, Aleksandar R. Ivanović, (2011), Kriminalistička tehnika / Criminalistic techniques, ISBN 978-86-84389-23-9, Univerzitet u Novom Pazaru, Beograd (SRB).
 3. Aleksandar B. Ivanović, Aleksandar R. Ivanović, (2013), Kriminalističke procedure / Criminalistics procedures, ISBN 978-9940-526-02-3, Policijska akademija, Danilovgrad (MNE).
 4. Muamer Nicević, Aleksandar R. Ivanović, (2013), Privredni kriminalitet / Economic crime, ISBN 978–86–84389–30–7, Univerzitet u NovomPazaru, Novi Pazar (SRB).

 

Naučni i stručni radovi:

 1. Aleksandar R. Ivanović, (2008). Uloga i značaj sumnje u suzbijanju i sprečavanju savremenih oblika kriminaliteta /Role and importance of suspicion in repression and prevention modern crime mode, Zbornik radova: II naučna konferencija sa međunarodnim učešćem - Primjena savremenih metoda i sredstava u suzbijanju kriminaliteta, ISBN 978-99938-874-2-3, Internacionalna asocijacija kriminalista, str. 345-360. Brčko (BIH). 
 2. Aleksandar R. Ivanović, (2008). Kontinuitet sumnje u kriminalističkoj proceduri / Continuity of doubt in criminalistic procedure, Perjanik – časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava, ISSN 1451-3412. Vol. VI, No.17/18, str. 177-185. Policijska akademija, Danilovgrad (MNE).
 3. Aleksandar R. Ivanović, (2009). Prikaz knjige „Uvod u kriminalistiku“ autora prof. dr Vladimira Krivokapića / Book review »Introduction to criminalistics« by professor Vladimir Krivokapic, Perjanik – časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava, ISSN 1451-3412. Vol. VII, No.19/20, str. 178-180. Policijska akademija, Danilovgrad (MNE).
 4. Aleksandar B. Ivanović, Aleksandar R. Ivanović, (2009), Forenzičke nauke u sistemu obrazovanja pravnika i kriminalista / Forensic science in the educational system of law and criminalistic, Zbornik radova: I naučne konferencije sa međunarodnim učešćem – Pravo i forenzika u kriminalistici, ISBN 978-86-7020-156-9, Krimnalističko-policijska akademija, str. 235-243. Beograd (SRB).
 5. Aleksandar R. Ivanović, (2009). Prevencija korupcije u lokalnoj zajednici /The prevention of corruption in the local community, Zbornik radova: III naučna konferencija sa međunarodnim učešćem – Korupcija i pranje novca (uzroci, otkrivanje, prevencija), ISBN 978-99938-874-4-7, Internacionalna asocijacija kriminalista, str. 139-150. Sarajevo (BIH).
 6. Aleksandar B. Ivanović, Aleksandar R. Ivanović, (2009). Forenzičke nauke u sistemu obrazovanja pravnika i kriminalista u Crnoj Gori / Forensic science in the educational system of law and criminalistic in Montenegro, Expertus forensis – časopis udruženja sudskih vještaka Crne Gore, ISSN 1451-4672, Vol. V, No. 12/13, str. 63-81. Podgorica (MNE).
 7. Aleksandar R. Ivanović, (2009). Privredni kriminalitet i korupcija u Republici Srbiji / Economi crime and corruption in the Republic of Serbia, Kriminalističke teme: časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ISSN 1512-5505, Vol. IX, No. 3-4, Fakultet za kriminologiju, kriminalistiku i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu, str. 153-172. Sarajevo (BIH).
 8. Aleksandar R. Ivanović, (2010). Krivično-pravni i kriminalistički aspekt krivičnog dela falsifikovanja novca / Criminally-legal and criminalistic aspect of counterfiting of money, Univerzitetska hronika – naučni časopis Univerziteta u Travniku, ISN 1840-3999, Univerzitet u Travniku, str. 99-104. Travnik (BIH).
 9. Aleksandar R. Ivanović, (2010). Ekološki kriminal i nacionalna bezbednost /Environmental crime and national security, Perjanik – časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava, ISSN 1451-3412. Vol. VIII, No. 22/23, str. 126-136. Policijska akademija, Danilovgrad (MNE).
 10. Aleksandar B. Ivanović, Aleksandar R. Ivanović, (2010). Načini udruživanja i međunarodne saradnje forenzičara u državama evropske unije i državama regiona /Method of association and international cooperation in frensic experts of the European Union and conutries of the region, Zbornik radova: III naučna konferencija sa međunarodnim učešćem -  Međunarodna i nacionalna saradnja i koordinacija u suprotstavljanju kriminalitetu, ISBN 978-99938-874-8-5, International association of criminalists, str. 438-448. Banja Luka (BIH). 
 11. Aleksandar R. Ivanović, (2010), Enviromentalcrime as a factor of endangering national security, Zbornik prispevkov: 11. Slovrnski dnevi varstvoslovja: Smernice sodobnega varstvoslovja, ISBN 978-961-6821-05-6, Univerze v Maribor, Fakultet za varnostne vede,  Ljubljana (SLO).
 12. Aleksandar R. Ivanović, Aleksandar Faladžić (2011), The application of special investigative measuress in detecting and prosecuting organized crime and terrorism, Conferenc procidings: Policing in central and eastern Europe – Social control of unconventional deviance, ISBN 978-961-6821-10-0, Univesity of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security, pp. 331-350. Ljubljana (SLO).
 13. Aleksandar R. Ivanović, Branko Munižaba (2011). Kriminalistički i krivičnoprocesni značaj tragova na staklu nastalih prolaskom pištoljskog zrna visoke energije / Criminalistic and criminal procedurall significance of the glass that was broken by speeding gun bullet, Zbornik radova: V naučna konferencija sa međunarodnim učešćem – Kriminalističko-forenzička istraživanja, ISBN 978-99955-691-1-2, Internacionalna asocijacija kriminalista, str. 118-133. Bjeljina (BIH).
 14. Ljubomir Čimburović, Aleksandar R. Ivanović (2011). Detection, clarifying and proving criminal acts comitted in institutions for execution of criminal sanction, Zbornik radova: V naučna konferencija sa međunarodnim učešćem – Kriminalističko-forenzička istraživanja, ISBN 978-99955-691-1-2, Internacionalna asocijacija kriminalista, str. 309-321. Bjeljina (BIH).
 15. Aleksandar B. Ivanović, Aleksandar R. Ivanović (2011). Forenzički izazovi XXI veka / Forensic challenges of XXI century, Zbornik radova: I naučne konferencije sa međunarodnim učešćem – Pravni izazovi na početku XXI veka, UDK: 343.983; ISSBN 978-86-84389-33-8, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, str. 105-123. Novi Pazar (SRB).
 16. Ljubomir Čimburović, Aleksandar R. Ivanović (2011). Primena fizičko-hemijskih metoda u kriminalističkoj tehnici / Use of physical-chemical methiods in criminalistic tehnique, Zbornik radova: I naučne konferencije sa međunarodnim učešćem – Pravni izazovi na početku XXI veka, UDK: 343.982; ISSBN 978-86-84389-33-8, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, str. 125-146. Novi Pazar (SRB).
 17. Aleksandar R. Ivanović, Ergin Hakić (2011). Obaveštajne službe kao subjekti zaštite nacionalne bezbednosti / Intelligence services as subjects of protection of national security, Zbornik radova: I naučne konferencije sa međunarodnim učešćem – Pravni izazovi na početku XXI veka, UDK: 355.40 351.86; ISSBN 978-86-84389-33-8, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, str. 193-212. Novi Pazar (SRB).
 18. Aleksandar R. Ivanović, (2011). Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica / Forgery and misuse of credit cards, Perjanik – časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava, UDK 343.52:336.717; ISSN 1451-3412. Vol. IX, No. 26, str. 4-18. Policijska akademija, Danilovgrad (MNE).
 19. Muamer Nicević, Dragan Manojlović, Aleksandar R. Ivanović (2011). Disclosing of Criminal Offences of Organized Crime Concerning the Geographic Dispersion of the Organised Criminal Groups in Republic of Serbia, Conference procidings: CRIMINALISTICS / CRIMINAL investigation i Europe: state of art and challanges for the future, ISBN 961-6821-12-4, Univesity of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security, pp. 151-153. Ljubljana (SLO).
 20. Елдар Шаљић, Александар Р. Ивановић (2011), Превенција на сообраќајната делинквенција / Prevention of traffic delinquency, Годишник на Факултеот за безбедност, UDK: 343.346 (497-7), Факултеот за безбедност, стр. 181-195. Скопје (MKD).
 21. Muamer Nicević, Aleksandar R. Ivanović (2012), Organizovani privredni kriminaliteta kao faktor ugrožavanja ekonomske bezbednosti / Organized Economic Crime as a Factor of Endangering Economic Security, Ekonomski izazovi: časopis Departmana za ekonomske nauke Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, ISSN: 2217-8821, Vol. 1, No. 1, str. 87-99. Novi Pazar (SRB).
 22. Branko Munižaba, Aleksandar R. Ivanović (2012). Kriminalistički i krivičnoprocesni značaj tragova na staklu nastalih prolaskom pištoljskog zrna visoke energije / Criminalistic and criminal procedurall significance of the glass that was broken by speeding gun bullet, Zbornik radova: VI naučna konferencija sa međunarodnim učešćem – Kriminalističko – krivično procesne karakteristike istrage prema zakonu o krivičnom postupku u protekloj deceniji (teorijsko-praktični pristup), ISBN 978-99955-691-5-0, Internacionalna asocijacija kriminalista, str. 168-182. Banja Luka (BIH).
 23. Muamer Nicević, Aleksandar R. Ivanović (2012), Načini saznanja za postojanje krivičnih dela privrednog kriminaliteta / Ways of Detecting the Existence of Criminal Acts of Economic Crime, Ekonomski izazovi: časopis Departmana za ekonomske nauke Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, ISSN: 2217-8821, Vol. 1, No. 2, pp. 77-92. Novi Pazar (SRB).
 24. Muamer Nicević, Aleksandar R. Ivanović (2012), Poreska utaja / Tax evasion, Ekonomski izazovi: časopis Departmana za ekonomske nauke Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, ISSN: 2217-8821, Vol. 2, No. 3, str. 139-150. Novi Pazar (SRB).
 25. Branko Munižaba, Aleksandar R. Ivanović (2012). Kontinuitet dokaza i princip in dubio pro reo – materijalne i procesne pretpostavke / CONTINUITY OF EVIDENCE AND PRINCIPLE IN DUBIO PRO REO – substantive and procedural requirements, Zbornik radova: VI naučna konferencija sa međunarodnim učešćem – Kriminalističko – krivično procesne karakteristike istrage prema zakonu o krivičnom postupku u protekloj deceniji (teorijsko-praktični pristup), ISBN 978-99955-691-5-0, Internacionalna asocijacija kriminalista, str. 168-182. Banja Luka (BIH).
 26. Aleksandar B. Ivanović, Aleksandar R. Ivanović, (2013) Usklađivanje obavljanja poslova forenzike u Srbiji i Crnoj Gori sa zakonodavstvom Evropske unije, Pravne teme, vol. 1, god. 1, Časopis Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, ISSN 2334-8100, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, str. 21-29, Novi Pazar (SRB).
 27. Aleksandar R. Ivanović, Aleksandar B. Ivanović (2013), Forenzičke nauke u sistemu obrazovanja u državama Balkana / Forensic science in the education system in the Balkan countries, Conferenc procidings: 5th International Social Sciences Conference in Balkans, Sakarya Üniversitesi, Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) & Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV), Novi Pazar, 201-216.
 28. Amela Lukač Zoranić, Aleksandar R. Ivanović (2013), Interkulturalno obrazovanje kao faktor izgradnje mira i očuvanja bezbednosti / Intercultural education as a factor od peacebuilding and maintaining of security, Conferenc procidings: 5th International Social Sciences Conference in Balkans, Sakarya Üniversitesi, Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) & Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV), Novi Pazar, pp 469-482.
 29. Muamer Nicević, Aleksandar R. Ivanović, Krijumčarenje kao oblik prekograničnog kriminala, sa posebnim osvrtom na prostor Balkana / Smuggling as a form of cross-border crime, with special reference to the Balkans, Conferenc procidings: 5th International Social Sciences Conference in Balkans, Sakarya Üniversitesi, Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) & Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV), Novi Pazar, pp 667- 686.
 30. Aleksandar R. Ivanović, Branko Munižaba (2013). Horizontalna veza između kriminalističkih (forenzičkih) procedura i ZKP-a u postupku dokazivanja krivičnog dela / Horizontal relationship between criminalistics (forensic) procedures and criminal procedure cone in te process od proving criminal offense, Zbornik radova: VII naučna konferencija sa međunarodnim učešćem – Kriminalistički i krivično-procesni aspekti dokaza i dokazivanja, ISBN 978-99955-691-8-1, Internacionalna asocijacija kriminalista, str. 118-129. Sarajevo (BIH).
 31. Aleksandar R. Ivanović, Aleksandar B. Ivanović (2013). Forenzička akreditacija – pouzdan način dokazivanja / Forensic accreditation – a sure way of proving, Zbornik radova: VII naučna konferencija sa međunarodnim učešćem – Kriminalistički i krivično-procesni aspekti dokaza i dokazivanja, ISBN 978-99955-691-8-1, Internacionalna asocijacija kriminalista, str. 352-364. Sarajevo (BIH).