SEEPALS

Učešće u četvrtom ciklusu Tempus programa

www.seepals.net

Internacionalni univerzitet  u Novom Pazaru, u partnerstvu sa još 9 univerziteta iz regiona i 3 univerziteta iz Evropske unije učestvuje u realizaciji četvrtog ciklusa Tempus programa  naslovnjenog South East Europe Project for the Advancement of Language Studies – SEEPALS (Projekat za unapređenje studija jezika u Jugoistočnoj Evropi).

Svrha Tempus projekta je jačanje pаrtnerstvа između institucijа visokog obrаzovаnjа u EU i pаrtnerskih zemаljа, sa ciljem da rаzviju, modernizuju i prošire nove nаstаvne plаnove i progrаme, nаstаvne metode i mаterijаle, kаo i jаčаnje kvаlitetа uopšteno, a i kvaliteta uprаvljаnjа visokoškolskih ustаnovа.  

Glavni cilj projekta u kome učestvuje IUNP je unaprijeđenje nastave stranih jezika, u skladu sa društveno-političkim promjenama i promjenama na tržištu kao i stvaranje jedinstvenog obrazovnog prostora modernizacijom studija stranih jezika.

Specifični ciljevi ovog projekta su unaprijeđenje nastave stranih jezika (engleskog, francuskog, italijanskog, ruskog, njemačkog) u partnerskim zemljama (PZ) kao i  podizanje nastavnog kapaciteta i uvođenje novih programa u PZ.

Rezultati koji se očekuju od projekta su sljedeći: kritičko poređenje PZ i EU modela nastave stranih jezika, modernizacija nastave književnosti i kulture na univerzitetima u PZ, uvođenje i razvoj primjenjenih studija stranog jezika (Foreign language for specific purposes, FLSP) na partnerskim univerzitetima, uvođenje i razvoj magistarskih akademskih studija prevođenja na partnerskim univerzitetima i podizanje kapaciteta nastave (knjige, oprema, distance/e-learning).

Program traje od 2010 g. do 2013 g., s tim što realizacija programa počinje krajem 2010 g., a program će se u potpunosti primjenjivati od kraja 2013 g.

Učešće na radnoj konferenciji u sklopu Tempus projekta

PLAKAT O SADRŽAJU IV CIKLUSA TEMPUS PROGRAMA