Rukovodilac departmana

Doc. dr Samina Dazdarević

BIOGRAFIJA

Rodjena 16.09.1971. godine u Novom Pazaru, Srbija

Zvanje: Docent

Zanimanje:
Rukovodilac Departmana za filološke nauke na internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru;
Profesor Sintakse engleskog jezika;
Fonetike engleskog jezika;
Savremenog engleskog jezika.

Obrazovanje:

2008.
odbranila doktorsku disertaciju: "Arabizmi u engleskom jeziku (Arabisms in Contemporary English)"

2004/2005.
Post-diplomske studije na odseku za anglo-amerikanistiku Fakulteta humanističkih nauka;
Odbranila magistarsku tezu: "Uticaj medija na nedoslednu upotrebu britanske i američke varijante pravopisu i izgovoru neizvornih govornika engleskog jezika"

1990-1994.
Studije engleskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Prištini

1986-1990.
Gimnazija u Novom Pazaru, smjer – osnove novinarstva

Vrh strane

Radno iskustvo:

1994-1995. Gimnazija - Novi Pazar
1998-1999. Gimnazija - Rožaje
1999-2000. Kožarsko tekstilna škola -Novi Pazar
2000- 2007. Ženska medresa „Gazi Isa-beg“
2005- ...... Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
2006- ...... Fakultet islamskih nauka u Novom Pazaru

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama:

2008. English Language Teacher Association

Vrh strane

Predmeti na kojima je angažovana:  

 • Savremeni engleski jezik 1 i 2 (2011-),
 • Savremeni engleski jezik 3 i 4 (2008-),
 • Savremeni engleski jezik  5 i 6(2008-2011),
 • Sintaksa engleskog jezika  (2008-),
 • Fonetika engleskog jezika (2008-),
 • Islamski engleski jezik 3 i 4 (2008-).

Ostale aktivnosti na Univerzitetu:

 • mentor na određenom broju diplomskih radova, 
 • članstvo u komisijama za izradu doktorskih, magistarskih, master radova,
 • član organizacijskog odbora prvog međunarodnog simpozijuma pod nazivom “Mehmed Akif Ersoy”, maj 25-27., 2009., Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru,
 • jedan od predsednika Organizacionog odbora Univerziteta u Novom Pazaru za prvu naučnu međunarodnu konferenciju “Language, literature, culture - status and trends at the beginning of the 21st century”, novembar 9-10., 2012., Univerzitet u Novom Pazaru,
 •  član organizacionog odbora Tempus programa 2010-2013, SEEPALS, 511116-TEMPUS-1-2010-1-XM-TEMPUS-JPCR

Ostale aktivnosti:

- član redakcije godišnjaka Fakulteta za islamske studije Novi Pazar, Islamska misao (2008. -)

Reference:

 • Invarijantni oblici i dužina rečenice u jeziku štampe, 8. Sarajevski filološki susreti II, Autori: Refik Sadiković, Samina Dazdarević, Emina Sadiković, Sarajevo, 2012. 
 • The emerging standard, “Language, literature, culture - status and trends at the beginning of the 21st century”, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, 2012.
 • Kosmogonijski elementi u Andrićevim romanimaNa Drini ćuprija“ i „Prokleta avlija, Samina Dazdarević, Ana Stišović Milovanović, „Ivo Andrić: interkulturalne tendencije u djelima“,  Edukacijaki fakultet Travnik, BiH, 2012.
 • Problemi prevođenja turcizama u Andrićevim delima na engleski jezik, Samina Dazdarević, Amela Lukač – Zoranić, Refik Sadiković, „Ivo Andrić u kontekstu balkanskih književnosti“,  Plovdivski univerzitet "Pajsie hilandarski“, Bugarska, 2012
 • Religious terminology in the English language, (Applied Linguistics Today, ALT 4). "Izazovi modernog doba", Filološki fakultet u Beogradu, 2012.
 • The Beauty of Hijab, “The Beauty of Conventions”, Central National Library of Montenegro “Đurđe Crnojević”, Cetinje, Montenegro, October 4-6, 2012.
 • Kulture u dijalogu putem interkulturalnog obrazovanja, Samina Dazdarević, Amela Lukač – Zoranić, „Kulture u dijalogu“, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2012.
 • English for religious Purposes,  “Teaching Foreign Languages for Special Purposes”, University for Foreigners of Perugia, Italian Language and Culture Faculty, Guerra Edizioni - Perugia, 2012., ISBN 978-88-557-0491-5
 •  Adaptation of Arabisms in the English language on the orthographic and phonological level, „Pismo“, časopis za jezik i književnost, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, (u toku je štampanje)
 • Syntax of the English Language, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, El Kelimeh, Novi Pazar, 2012. (u toku je štampanje udžbenika)
 • Uticaj televizije i radija na širenje prihvaćenog izgovora (RP) standardnog engleskog jezika, „Islamska misao“, br. 5, Fakultet za islamske studije, ISSN 1452-9580, Novi Pazar, 2011.
 • Phonetics for EFL students, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, El Kelimeh, IBSN 978-86-7980-073-2, Novi Pazar, 2010.
 • monografija – magistarski rad Uticaj medija na  varijante engleskog jezika, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, El Kelimeh, IBSN 978-86-7980-072-5, Novi Pazar, 2010.
 • Pronunciation and Transphonemization of Arabisms in the Islamic English Language, International Symposium on Sustainable Development, 2nd ISSD Proceedings, ISBN 978-9958-9965-6-6, stranice 52-59, International Burch University, Sarajevo, 2010.
 • O Islamskoj terminologiji arapskog porijekla u engleskom jeziku, „Islamska misao“, br. 4, Fakultet za islamske studije, ISSN 1452-9580, Novi Pazar, 2010.
 • Integration of Arabisms in Contemporary English (orthographic, phonological, morphological and semantic level), objavljen doktorat, Logos – A, ISBN: 978-9989-58-354-4, Skoplje, 2010.
 • Razlike između britanske i američke varijante engleskog jezika u pravopisu i izgovoru, „Islamska misao“, Fakultet za islamske studije, ISSN 1452-9580, Novi Pazar, 2008.
 • Uticaj medija na britansku varijantu engleskog jezika, Univerzitetska misao, časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar: Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, YU ISSN 1451-3870, Novi Pazar, 2009.

Konferencije:

 • 6th Annual ELTA IATEFL Conference, The Classroom that Beets the Odds, 30.05-01.06.2008., Beograd,
 • International Symposium on Sustainable Development, International Burch University, 8- 9 June 2010, Sarajevo
 •  Modernisation of Literary and Cultural Studies, Tempus program, SEEPALS Project, 17-19 March 2011, University of BanjaLuka
 •  Teaching Foreign Languages for Special Purposes, Tempus program, SEEPALS Project, 29-31 August 2011, University for Foreigners of Perugia, Italian Language and Culture Faculty, Perugia
 • Blended Learning and E-Learning in Language Teaching, Tempus program, SEEPALS Project, 6-8 October 2011, Friedrich-Alexander University, Faculty of Philosophy, Nürnberg
 • Meaningful Matery: Translation Studies at the MA level, Tempus program, SEEPALS Project, 25-29 January 2012, University of Maribor, Faculty of Arts, Maribor
 • Kulture u dijalogu, Jedanaesta međunarodna konferencija, 28-30. septembar 2012., Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beogra
 •  Izazovi modernog doba, Četvrti međunarodni kongres Primenjena lingvistika danas (Applied Linguistics Today, ALT 4). Kongres organizuju Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Filološki fakultet u Beogradu i Filozofski fakultet u Novom Sadu, Filološki fakultet u Beogradu, 12-14. oktobra 2012.
 • The Beauty of Convention, Eighth International Conference on English Language and Literary Studies, October 4-6, 2012, Central National Library of Montenegro “Đurđe Crnojević”, Cetinje, Montenegro
 • Ivo Andrić u kontekstu balkanskih književnosti,  organizator međunarodnog naučnog skupa Katedra za slavistiku, Plovdivski univerzitet "Pajsie hilandarski“, Bugarska, 2 – 3 novembra 2012.
 •  Ivo Andrić: interkulturalne tendencije u djelima,  organizator Edukacijski fakultet Travnik, BiH, 8-10. novembra 2012
 • Language, literature, culture - status and trends at the beginning of the 21st century, The first international and interdisciplinary conference, organizator naučnog skupa Departman za filološe nauke, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, 9-10. novembar, 2012
 • Sarajevski filološki susreti II, Savremena lingvistička misao i Bosna, Evropa i Orijent u književnosti i kulturi, Sarajevo, 13-14. decembra 2012.

 

Član komisije za odbranu doktorske disertacije:

1. Nataša Milosavljević: Uloga engleskog jezika u obrazovanju i usavršavanju studenata medicinske struke, IUNP 2010. (članovi Komisije: prof. dr Ljiljana Jovković – mentor, doc. dr Biljana Milatović, doc. dr Samina Dazdarević),

2. Danica Piršl: Retoričke i metadiskursne osobenosti naučno-stručnog diskursa engleskog jezika u registru sporta, IUNP 2011. (članovi Komisije: prof.dr Solzica Popovska- mentor, doc. dr Amela Lukač Zoranić, doc. dr Samina Dazdarević)

3. Jelena Lekić: Normiranje i asimilacija anglicizama u srpskom jeziku, IUNP 2012. (Komisija: Prof. dr Ljiljana Jovković – mentor, doc. dr Amela Lukač-Zoranić, doc. dr Samina Dazdarević, doc. dr Refik Sadiković)

 

Član komisije za odbranu magistarske teze:

1. Kovačević Ljiljana: Motivacija u nastavi engleskog jezika za odrasle, IUNP 2010. (Komisija: Prof. dr Ljiljana Jovković – mentor, doc.dr Biljana Milatović, doc.dr Samina Dazdarević)

2. Maja Lazović: Primena kontrastivne analize engleskog i srpskog jezika u oblasti marketinga, IUNP, 2010. (Komisija: Prof. dr Ljiljana Jovković – mentor, doc. dr Amela Lukač-Zoranić, doc. dr Samina Dazdarević)

 

Član komisije za odbranu master rada:

 1.  Elma Mavrić: Semantički i funkcionalni aspekti anglicizama u sociolektu mlađe populacije govornika srpskog jezika pod uticajem medija dnevne štampe i komunikacija na fejsbuku i blogovima foruma u komparativnoj analizi u odnosu na engleski original, IUNP, 2012. (Komisija: Prof. dr Slobodanka Đolić – mentor, doc. dr Amela Lukač-Zoranić, doc. dr Samina Dazdarević)
 2. Enila Smajović: Inovativnost u nastavi gramatike engleskog jezika, IUNP, 2012. (Komisija: Doc. dr Biljana Milatović – mentor, doc. dr Amela Lukač-Zoranić, doc. dr Samina Dazdarević)
 3. Kasim Hamzagić: Upotreba interneta u osnovnoškolskom obrazovanju, IUNP, 2012. (Komisija: Doc. dr Biljana Milatović – mentor, doc. dr Amela Lukač-Zoranić, doc. dr Samina Dazdarević)
 4. Emina Skalonjić: Savremeno jezičko obrazovanje u Sandžaku, IUNP, 2013. (Komisija: Doc. dr Biljana Milatović – mentor, doc. dr Amela Lukač-Zoranić, doc. dr Samina Dazdarević)

Mentor  diplomskih radova:

 1. Maida Leđenović: Britanska varijanta engleskog jezika, IUNP, 2008.
 2. Fahir Faković: Međunarodni engleski, IUNP, 2009.
 3. Selma Osmanlić: Američki dijalekti, IUNP, 2009.
 4. Gordana Vukadinović: Očuvanje jezičke pravilnosti i negovanje kulture izražavanja prevazilaženjnem problema bezekvivalentne leksike u jeziku prevoda, IUNP, 2009.
 5. Aida Dazdarević: Struktura modifikacije: Adjektivali i adverbijali, IUNP, 2009.
 6. Melida Ukić: Izgovor pojedinih glasova engleskog jezika u osnovnoj školi, IUNP, 2009.
 7. Selvija Kurtagić_: Dijalekti i akcenti u savremenoj Engleskoj, IUNP, 2009.
 8. Elvedin Gegić: Nastanak i razvoj prihvaćenog izgovora, IUNP, 2010.
 9.  Milka Karličić: Analiza neposrednih konstituenata, IUNP, 2010.
 10. Ersin Mešić: Poteškoće u izgovoru samoglasnika engleskog jezika, IUNP, 2010.
 11. Mulić Azra: Komparativna analiza odnosnih rečenica u engleskom i srpskom jeziku kroz Skerletno slovo Natanijela Hotorna, IUNP, 2011.
 12. Almir Haznadarević: Uticaj francuskog jezika na engleski jezik, IUNP, 2011.
 13. Fahreta Filjuljanin: Komparativna analiza priloških klauza u djelu Portret umetnika u mladosti, autora Džejmsa Džojsa, IUNP, 2011.
 14. Emir Ibrahimović: Kontrastivna analiza orijentalizama u romanu Lovac na zmajeve, IUNP, 2011.
 15. Zulfikar Kamešničanin: Komparativna analiza odnosnih rečenica u engleskom i bosanskom/srpskom jeziku, IUNP, 2012.
 16. Valida Stupljanin: Prijelazan glagol i objekat u bosanskom i engleskom jeziku, IUNP, 2012.
 17. Seniha Nišić: Analiza prisvojnih prideva i zamenica u romanu Orkanski visovi, autorice Emili Bronte, IUNP, 2012.
 18. Enver Dautović: Imenski deo predikata u delu Starac i more, autora Ernesta Hemingveja, IUNP, 2012.
 19. Azra Dervišnurović: Analiza imenske klauze u romanu Gordost i predrasuda, autorice Džejn Ostin, IUNP, 2012.
 20. Arnela Muković: Analiza imenske fraze (sintagme) u romanu Slika Dorijana Greja, autora Oskara Vajlda, IUNP, 2012.

Vrh strane

tel/fax: + 381 20 316 634
e-mail: d.filologija@uninp.edu.rs