Rukovodilac departmana

Prof. dr Bećir Kalač

BIOGRAFIJA

Rođen 10.04.1958 godine, u Rožajama. Osnovnu i srednju školu završio u Rožajama. Po završetku srednje škole upisao se na Ekonomskom fakultetu u Prištini, i diplomirao Decembra 1984. godine.

Posle završenog fakulteta počeo da radi u preduzeću RO „Bisernica“ Rožaje. U privredi je bio na sledećim radnim mjestima:

 • Šef nabavke i prodaje RO“Bisernica“ Rožaje
 • Komercijalni direktor RO „Bisernica“
 • Direktor profitnog centra  ZZ „Agrobisernica“
 • Direktor centra pošta Rožaje

Naučno-istraživački radovi:

1. B. KALAČ: „DINAMIKA POSLOVNOG USPJEHA PREDUZEĆA U  FUNKCIJI  CIKLUSA REPRODUKCIJE“.

Magistarski rad: Odbrana 30. 12. 2000. godine, Prištinski Univerzitet Kosovska  Mitrovica.

Komisija:

 • Prof. dr Stanoje Dogandžić, Predsjednik
 • Prof. dr Radislav Anđelković, mentor, član
 • Prof. dr Ljiljana Milisavljević, član

2. B. KALAČ: „USPOSTAVLJANJE FINANSIJSKOG  TRŽIŠTA I  UKLJUČIVANJE PREDUZEĆA U  FINANSIJSKO TRŽIŠTE“.

Doktorska disertacija: Odbrana 5. 11. 2005. godine, Prištinski Univerzitet Kosovska Mitrovica.

Komisija:

 • Prof. dr Radmilo Todosijevic, Predsjednik
 • Prof. dr Srećko Milačić, mentor, član
 • Prof. dr Radislav Anđelković, član

Udžbenici - monografije:

 1. B.KALAČ, S.Mukovic, E.Sutović, S.Muric, I. Skenderović - „ STRATEGIJA INGERALNOG RAZVOJA OPŠTINE ROŽAJE“, ROŽAJE 2003.
 2. D.Dašić, B.KALAČ - „OSNOVI EKONOMIJE“, prvo izdanje Beograd 2008.
 3. D. Jokić, B. KALAČ - „PREDUZETNIŠTVO“, Internacionalni Univerzitet - Novi Pazar 2008.
 4. Jokić, B. KALAČ, M.Samardžić - „FINANSIJSKE STRATEGIJE“, Beogradska Visoka poslovna škola- Beograd 2009.
 5. D. Dašić, B. KALAČ - „OSNOVI EKONOMIJE“, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Internacionalni Univerzitet – Novi Pazar 2009.
 6. D.Jokić, B. KALAČ, A.Mikić, M.Samardžić - „MENADŽMENT USLUGA“, Beogradska Visoka poslovna škola – Beograd 2010.
 7. N.Nićin, B.KALAČ, E. Elfić, N.Nicević - „MARKETING PRINCIPI“, Internacionalni Univerzitet – Novi Pazar 2010.
 8. B. KALAČ, S. Zejak, O. Martinović, E. Elfić - „MEĐUNARODNA EKONOMIJA“, Internacionalni Univerzitet – Novi Pazar 2011.
 9. S. Zejak, B. KALAČ - „EVROPSKE EKONOMSKE INTEGRACIJE“, Internacionalni Univerzitet – Novi Pazar 2011.

Objavljeni radovi:

B. KALAČ 

 • „EKONOMSKI TOKOVI RAZVOJA POŠTE ROŽAJE“, Rožajski Zbornik 2001.
 • „NEKOLIKO IDEJA ZA  BUDUĆE PREDUZETNIKE ROŽAJA“, Rožajski Zbornik 2002.
 •  „NOVI MODELI RAZVOJA MALIH I SREDNJIH  PREDUZEĆA“, Rožajski Zbornik 2007.
 • „PREDUZETNIČKE STRATEGIJE I LIDERSTVO“, Časopis „Tehnika“Beograd 2008.

 B. KALAČ – D. Jokić

 • „KREATIVNE INDUSTRIJE – NOVE ZVEZDE  TEHNOLOŠKOG  I DRUŠTVENOG RAZVOJA SAVREMENOG DOBA“, Časopis „Tehnika“Beograd 2009.

B.KALAČ– Š.Plojović

 • „PRIMJENA INFORMACIONIH  TEHNOLOGIJA U UPRAVLJANJU  PROIZVODNJOM“, Naučna konferencija  u organizaciji Beogradskog Univerziteta-Zaječar 2009.

Š.Plojović –B. KALAČ

 • „ZNAČAJ INFORMACIONIH  SISTEMA U UPRAVLJANJU PROCESIMA FLEKSIBILNE PROIZVODNJE“, Naučna konferencija u organizaciji Beogradskog Univerziteta Zaječar 2009.

B. KALAČ

 • „TRGOVINSKI MENADŽMENT KAO NAUČNA I POSLOVNA  DISCIPLINA“, Univerzitetska misao Novi Pazar 2009.

B. KALAČ

 • „ZNAČAJ USLUGA U SAVREMENOJ PRIVREDI I DRUŠTVU“, Univerzitetska misao Novi Pazar 2009.

B. KALAČ – M.Samardžić

 • „ TEHNOLOGIJA- USLOVI I PODSTICAJ  RAZVOJA SAVREMENOG PREDUZEĆA“, Druga međunarodna naučna konferencija Užice 2009.

D. Ranđić- B. KALAČ- I.Đurović

 • „ O NEKIM KARAKTERISTIKAMA  PRIMENE INTEGRISANIH MENADŽMENT SISTEMA U DOMAĆIMKOMPANIJAMA“, Časopis „Tehnika“ Beograd 2010.

B. KALAČ- E.Elfić- O.Martinović

 • „STRATEGIJE KONKURENTNOSTI U USLOVIMA HIPERFRAGMENTISANOG TRŽIŠTA“, Časopis „Anali“ Zenički Univerzitet Zenica 2010.

B.KALAČ

 • „UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA I PROMJENAMA“, Međunarodna naučna konferencija Priština 2010.

- B.KALAČ- D.Jokić-E.Elfić

 • „INTELEKTUALNI (NEOPIPLJIVI) KAPITAL- BAZIČNI RESURS NOVOG DOBA“, Časopis „Tehnika“ Beograd 2011.

B. KALAČ

 • „OTVARANJE PROSTORA ZA PRIMJENU LATERALNOG MARKETINGA KROZ  SEGMENTACIJU  TRŽIŠTA“, Časopis „Anali“ Zenički Univerzitet Zenica 2011.

B. KALAČ

 • „MALI I SREDNJI  BIZNIS U  TURBULENTNIM  USLOVIMA PRIVREĐIVANJA- MOGUĆI PRAVCI  DALJEG RAZVOJA“, Prva međunarodna naučna konferencija  Novi Pzar  2011. 

B.KALAČ

 • „STILOVI  LIDERSTVA“, Međunarodna naučna konferencija Priština 2011.

B. KALAČ

 • „PREDUZETNIŠTVO U POLJOPRIVREDI- KARAKTER I DALJI PRAVCI RAZVOJA“, Druga međunarodna naučna konferencija  Novi Pazar 2011.

Na Internacionalnom Univerzitet u  Novom Pazaru angažovan je školske 2005/06 godine,  za izvođenje nastave na predmetima : „MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, PREDUZETNIŠTVO, OSNOVI EKONOMIJE I FINANSIJSKI MENADŽMENT“. Za  Dekana  na Fakultet i poslovnu ekonomiju  izabrat je Marta 2008 godine.

Nastavu  izvodi na Ekonomskom  fakultetu Prištinskog Univerziteta u Peći školske 2011/12.

Angažovan je  bio  za izvođenje nastave na  Visokoj Poslovnoj školi  u Peći-Leposavić, školske  2005/06 i 2006/07 na predmetima „ FINANSIJSKA  TRŽIŠTA I FINANSIJSKE INSTITUCIJE“.

Školske 2008/09 radio je na Fakultetu za Menadžment u Saobraćaju i komunikacijama u Beranama.

Izvodio nastavu na predmetima: „OSNOVI EKONOMIJE, PREDUZETNIŠTVO I MENADŽMENT USLUGA“

 

e-mail: d.ekonomija@uninp.edu.rs