Biznis centar

Biznis centar
Menadžer: Doc. Dr Šemsudin Plojović

 

Biznis centar Univerziteta u Novom Pazaru je zamišljan kao institucija koja će predstavljati spoj Univerziteta i privrede. U Okviru biznis centra su angažovani profesori sa Univerziteta u Novom Pazaru, pre svega sa Departmana za departmana za ekonomiju, na različitim projektima.

Do sada je biznis centar radio na sledećim projektima:

  • Projekat povećanja konkurentnosti Klastera „Asstex“

  • Projekat prekogranične saradnje „Trgovina bez granica“ koji se sprovodi sa Fakultetom za    menadžment u saobraćaju iz Berana.

  • Projektu „Pozitivni primeri Slovačke u procesu Evropskih integracija“ koji se sprovodi u saradnji sa Centrom za demokratiju iz Beograda i Pontis fondacijom i Bratislave, Slovačka.

  • Projektu „Racionalno korišćenje resursa“ u okviru koga je održana i naučna konferencija sa međunarodnim učešćem

Osim ovih projekata Biznis centar organizuje mesečna predavanja najeminentnijih profesora iz oblasti ekonomskih nauka koja se odnose na aktuelne teme u datommomentu

Biznis centar, takođe, učestvuje u integraciji studenata ekonomije u privredne tokove putem organizacije studijskih poseta preduzećima u regionu prilikom kojih se studenti na najbolji način upoznaju saorganizacijum, menadžmentom, marketingom, proizvodnim procesom i ostalim funkcijama preduzeća, kako bi to znanje kasnije mogli primeniti na svom radnom mestu.

Osim navedenih aktivnosti biznis centar tokom 2010 godine ima u planu organizaciju radionice „Od ideje do projekta“ u kojoj bi se sa studentima radilo na definisanju i usmeravanju poslovnih ideja, izradi investicionih projekata i poslovnih planova, kao i evaluaciji projekata.