Prorektor za razvoj

Prorektor za razvoj:
Muamer Redžović
mob: 063 / 612 - 202,
e-mail: muamer@verat.net

CV

   
     

Po statutu Univerziteta Prorektor za razvoj je nadležan da:

  • organizuje i vodi poslove u određenim oblastima za koje ga rektor ovlasti;

  • zamjenjuje rektora u njegovoj odsutnosti;

  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri rektor.

  • Prorektor učestvuje u radu Savjeta bez prava glasa.

  • Za svoj rad prorektor odgovara rektoru i Savjetu.