Predsjednik

Predsjednik Univerziteta:
Muftija Muamer ef. Zukorlić

tel/fax: + 381 20 315 726
e-mail: predsednik@uninp.edu.rs

CV

Po statutu Univerziteta nadležnosti Predsjednika su da:

1. Koordinira radom organa Univerziteta: Zaduž binskog      savjeta, Savjeta Univerziteta, Senata Univerziteta i      Rektora Univerziteta.

2. Organizuje vršenje nadzora nad radom organa, ustanova      i služ bi Univerziteta u skladu sa Statutom,

3. U cilju efikasnijeg obavljanja svoje funkcije Predsjednik      Univerziteta može zatražiti izvještaje o radu i prisustvovati      sjednicama organa Univerziteta, davati mišljenja,      sigestije i preporuke,

4. Daje saglasnost na odluke organa Univerziteta koje se odnose na organizaciju rada, osnivanje novih     departmana i drugih visokoškolskih jedinica, centara, instituta, katedri, organa i tijela u okviru     Univerziteta,

5. Daje saglasnost na raspodjelu finansijskih sredstava u okviru Univerziteta,

6. Daje saglasnost na sklapanje ugovora i sporazuma o naučnoposlovnoj saradnji Univerziteta sa domaćim     i stranim visokoškolskim i drugim ustanovama, organima i organizacijama,

7. Daje saglasnost na kadrovsku politiku i ugovore o zaposlenju i angaž ovanju nastavnika i saradnika, kao     i drugog nastavnog i nenastavnog osoblja na Univerzitetu,

8. Daje saglasnost na izbor rektora i drugih rukovodećih organa na Univerzitetu.

9. Zadržava od izvršenja odluke i druge akte organa Univerziteta za koje smatra da su nezakonite i     necjelishodne i pokreće inicijativu kod nadlež nih organa za ispitivanje njihove svrsishodnosti, ustavnosti i     zakonitosti, ako to već nije učinio rektor Univerziteta u okviru svojih ovlašćenja,

9. Obavlja i druge poslove od značaja za Univerzitet u skladu sa Statutom.