Službe Univerziteta

NOSIOCI POSLOVA I ZADUŽENJA

MSc. BAHRA PLOJOVIĆ – ŠEF STUDENTSKE SLUŽBE
Zadužena za organizovanje studentske službe, kako na nivou osnovnih bachelor studija, tako i na nivou diplomskih master studija.
b.plojovic@uninp.edu.rs

REJHAN FETAHOVIĆ – REFERENT
Zadužen za Departman za pravne nauke, smjer pravo unutrašnjih poslova i smjer opšte pravo, Departman za filološke nauke, smjer za engleski jezik i književnost, smjer za nemački jezik i književnost i smjer za srpski/bosanski jezik i književnost.
r.fetahovic@uninp.edu.rs

ELVIRA AVDOVIĆ – REFERENT
Zadužena za Departman za pedagoško psihološke nauke, smjer za psihologiju i smjer za vaspitače, Departman za ekonomske nauke, Departman za prirodno tehničke nauke, kao i za Departman za umjetnost.
e.avdovic@uninp.edu.rs

ZUHRA FETAHOVIĆ – MATIČNA SLUŽBA
Zadužena za vođenje matičnih knjiga na svim departmanima.
z.fetahovic@uninp.edu.rs
 

Rad studentske službe je definisan PRAVILNIKOM, između ostalog Studentska služba se bavi:

1. UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA
- Priprema za upis, obrada podataka kandidata za upis, upis studenata

2. UPIS NA VIŠE GODINE STUDIJA
- Ovjera semestra i upis na više godine studija,

3.  VOĐENJE MATIČNE KNJIGE STUDENATA OSNOVNIH I MASTER STUDIJA

4. IZDAVANJE UVJERENJA I RJEŠENJA
- Izdavanje studentskih uvjerenja – potvrda, izdavanje rješenja, izdavanje dokumentacije   na revers, ispis studenata sa univerziteta.

5. SPROVOĐENJE ISPITA I OBRADA REZULTATA SA ISPITA
- Zakazivanje ispita i objavljivanje rasporeda polaganja ispita, prijava ispita, obrada prijava za ispit, sačinjavanje zapisnika o polaganju ispita, organizovanje diplomskih ispita

6. PROCEDURE U RADU STUDENTSKE SLUŽBE I PITANJA U VEZI SA REZULTATIMA ISPITA
- Prijem popunjenih zapisnika sa ispita, unošenje u evidenciju rezultata sa ispita, čuvanje i ovjeravanje rezultata sa ispita. KONTAKT.

Koordinator VŠJ

 

Koordintor visokoškolskih jedinica: Sead Hasanović.

 

Ova služba je zadužena za:

 

 -komunikaciju,

 -kontrolu rada,

 -arhiviranje dokumenata

 

 - kordinisanje između centrale i    izdvojenih visokoškolskih jedinica sa sedištem u:

             -Beogradu,

             -Nišu ,

             -Pančevu i

             -Subotici. 

 

 

Tehnička služba

 

Menadžer tehničke službe: Muhamed Zukorlić.

Služba je zadužena za održavanje i obezbeđenje zgrade Univerzitet

 

 

 

 

 

Finansijska služba

 

Menadžer finansijske službe: Dr Elma Elfić Zukorlić

Služba je zadužena za:

Uplate sve vrste:

Školarina osnovne studija, posdiplomske stu-dije, ispiti, diplomski, uverenja, rešenja i po-tvrde.

Isplate:

Ličnih dohodaka, komisije, ispiti, plate profe-sorima i administraciji

Knjigovodstvo:

  • Kniženje računa, izdavanje računa za školarinu
  • Zavođenje svih vrsta pošiljki i podizanje pošte
  • Evidencija,obračuni časova-predavanja profesora
  • Izdavanje kancelariskog materijala i pribora