Rektor Univerziteta:
Prof.dr Suad Bećirović

tel/fax: + 381 20 315 726
e-mail: rektor@uninp.edu.rs

CV

Rektor je rukovodilac i organ poslovođenja Univerziteta. Znak rektorskog dostojanstva jesu rektorske insignije.Nadležnosti rektora po Statutu Univerziteta su da:

 

1) zastupa i predstavlja Univerzitet;

rektor za web.jpg

2) organizuje i usklađuje rad i rukovodi radom i poslovanjem Univerziteta;

3) predsjedava Senatom, te priprema i predlaže dnevni red sjednica Senata;

4) predlaže Senatu i Savjetu mjere za unaprjeđenje rada Univerziteta;

5) sprovodi odluke Senata i Savjeta;

6) predlaže poslovnu politiku i mjere za njeno sprovođenje;

7) brine se za izvršenje finansijskog plana;

8) predlaže Senatu finansijski plan Univerziteta;

9) preduzima sve pravne radnje u ime i za račun Univerziteta u vrijednosti do iznosa utvrđenog u Osnivačkom aktu za nabavke male vrijednosti, a u vrijednosti preko toga iznosa - uz saglasnost Predsjednika Univerziteta,

10) obustavlja od izvršenja akte rukovodilaca visokoškolskih jedinica u svom sastavu ukoliko ustanovi da su u suprotnosti sa zakonom, ovim Statutom i osnivačkim aktom;

11) imenuje i razrješava rukovodioce visokoškolskih jedinica u sastavu Univerziteta na prijedlog odgovarajućeg organa visokoškolske jedinice uz saglasnost Predsjednika;

12) učestvuje u radu Savjeta bez prava glasa;

13) obavlja promociju doktora nauka, počasnih doktora, profesora emeritusa i redovnih profesora;

14) potpisuje diplome i potpisuje, odnosno ovlašćuje jednog od prorektora da potpisuje dodatak diplomi;

15) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim opštim aktima univerziteta.

 

Rektor je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga, a za svoj rad je odgovoran Savjetu i Predsjedniku Univerziteta. Rektor najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o radu Savjetu i Predsjedniku Univerziteta.