Prorektor za nastavu:
Prof. dr Amela Lukač Zoranić
tel/fax: + 381 20 315 726
email: prorektor.nastava@uninp.edu.rs

CV

Amela za web.pngPo statutu Univerziteta Prorektor za nastavu je nadležan da:

  • organizuje i vodi poslove u određenim oblastima za koje ga rektor ovlasti;
  • zamjenjuje rektora u njegovoj odsutnosti;
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri rektor.
  • Prorektor učestvuje u radu Savjeta bez prava glasa.
  • Za svoj rad prorektor odgovara rektoru i Savjetu.