1. Uvodna reč rukovodioca departmana 
  2. Istorija i razvoj departmana 
  3. Studijski programi (OAS, MAS, DAS) 
  4. Nastavni kadar 
  5. Publikacije departmana 
  6. Sistem za e-učenje   
  7. Vesti sa departmana 

DEPARTMAN ZA UMJETNOST

STUDIJSKI PROGRAM PRIMJENJENA UMJETNOST

MODULI: MODNI DIZAJN I ENTERIJER

 

Studijski program Primjenjena umjetnost organiziran je u skladu sa reformom visokoškolskog obrazovanja, odnosno primjenom procesa Bolonjske reforme. Sadržaj programa sačinjen je od individualne i interaktivne nastave, na taj način što je prisutan veliki broj časova praktičnog  rada (vježbe, samostalni rad i konsultacije), teoretska nastava i izborni predmeti. Studijski program  Primjenjena umjetnost, sastoji se od dva modula, modul enterijer i modul dizajn i modna kreacija. Struktura studija urađena je po obrascu 4 godine, u kojem svaka studijska godina nosi 60 ESPB, tj. ukupno 240 ESPB.

Nastava studijskog programa Primjenjena umjetnost organizirana je kroz jednosemestralne cjeline, što omogućuje aktivno praćenje aktivnosti studenata i ocjenjivanje, na taj način studentima je olakšano savlađivanje programa.  Prve dvije godine studijskog programa su općeg karaktera sa zajedničkim predmetima za module enterijera i dizajna i modne kreacije. U trećoj godini, studenti se shodno svojim afinitetima u skladu sa stručnim savjetima i preporukama  mentora, opredjeljuju za jedan od ponuđenih modula enterijera i dizajna i modne kreacije. Praćenje aktivnosti studenata i ocjenjivanje izražava se poenima. U okviru svakog predmeta definisane su predispitne obaveze sa brojem poena koje nose i završni ispit koji je obavezan.

Na osnovnim akademskim studijama studijskog programa Primjenjena umjetnost početni koraci kurukiluma, zasnovani su na  studijama mrtve prirode, živog modela, razumijevanju anatomije čovjeka, pejzaža, grafičkoj organizaciji prostora, tehnologiji crtačkih i slikarskih materijala i tehnika, upoznavanju sa razvojem umjetnosti  i osnovnim pretpostavkama za  razumijevanje umjetnosti uopće. U daljem toku studiranja program sugeriše studentima da eksperimentišu sa linijom, formom, prostorom i bojom u cilju otkrivanja izraza. Studenti formiraju kritički tj. estetski sud kroz primjenu stečenih znanja i vještina vezanih za polje primjenjene umjetnosti.

Nastava iz umjetničkih predmeta se izvodi kao grupni rad sa individualnim pristupom svakom  studentu shodno individualnosti, temperamentu, radnim sposobnostima i otvorenosti ka učenju, metodama izlaganja, razgovora, konsultacija, posjetama izložbi, muzejima, stručnom praksom. Iz teoretskih predmeta nastava se izvodi „eks katedra“, metodama video prezentacije, razgovora, konsultacija. Zbog činjenice da se umjetničke studije temelje na rijetkim i specifičnim darovitostima, svrha umjetničkog usavršavanja jeste produbljivanje likovnog i primjenjenog senzibiliteta, odnosno svih komponenata kreativnog potencijala mladih umjetnika, imaginacije, inovativnosti, kreativne hrabrosti i odgovornosti, formiranje slobodne umjetničke ličnosti, društveno  odgovorne,  sposobne  da  se  samostalno bavi umjetničkim stvaralaštvom.

Ciljevi studijskog programa Primjenjena umjetnost, jesu razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje studenata akademskim i praktičnim vještinama i  metodama  za  postizanje  stručne  kompetentnosti u oblasti primjenjene umjetnosti, te da se edukuju kao samostalni primjenjeni umjetnici i likovni pedagozi kao kompleksne i slobodne umjetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bave umjetničkim stvaralaštvom i pedagoškim radom u osnovnim  i srednjim školama.

Studenti se osposobljavaju za samostalano likovno i primjenjeno izražavanje i ovladavanje materijalima i tehnikama na svim  likovnim i primjenjenim poljima. Cilj je i edukovati studente da razumeju ljudske potrebe za estetskim doživljajem  likovnog i primjenjenog djela, da razumiju  profesiju  primjenjenog umjetnika i njegovu ulogu u društvu, da ovladaju crtačkim, slikarskim, primjenjenim i drugim vještinama  koje pripadaju polju enterijera i dizajna i modne kreacije likovnom i primjenjenom stvaralaštvu, da poznaju  istoriju i teoriju umjetnosti, slikarsku tehnologiju, informatiku i rad na računaru, da savladaju pedagoška načela i ovladaju metodikom nastave likovne kulture. Posle završenih osnovnih akademskih studija student enterijera i dizajna i modne kreacije je osposobljen za:

  • izvođenje nastave iz predmeta Likovna kultura u osnovnoj i srednjoj školi,
  • osposobljen je da prepozna i radi u cilju ličnog, kreativnog, akademskog i profe- sionalnog razvoja, student je stekao sva neophodna saznanja te koristi kompjuterske vještine, upotrebljava internet u cilju komunikacije i kao izvor informacija;
  • samokritiku  u  odnosu  na  svoj  rad, može da organizuje i vodi likovne i radionice primjenjene umjetnosti za niži uzrast,
  • izradu mozaika, dekoracija i murala, enterijera kao i za razne projekte iz oblasti unutrašnje arhitekture i sveukupnog dekorisanja prostora.

S druge strane studenti dizajna i modne kreacije će biti kompetentni u praktično- teoretskoj izvjedbi modnih kreacija, izrađivaće odjeću i ostale probleme modne kreacije, koje pred njih bude postavio potencijalni kupac, poslodavac itd. Student će poznavati tehnologiju sito štampe, modeliranja u modnom dizajnu, šivenje tekstila, linoreza, bakropisa i akvatinte, mecotinte, rezervaša kao i nove grafičke, slikarske, dizajnerske i enterijerske tendencije; stručnjak je sa akademskim obrazovanjem iz oblasti primjenjene umjetnosti sa specifičnim akcentom na enterijer i dizajn i modnu  kreaciju. Po okončanju osnovnih akademskih studija student stiče sve  kompetencije vezane za likovnu i primjenjenu  pedagogiju i posjeduje osnovu za nastavak školovanja na drugom  nivou studija.

STUDIJSKI PROGRAM: PRIMJENJENA UMJETNOST

MODULI: MODNI DIZAJN (MOD) I ENTERIJER (ENT)

 

RBr.

PREDMET

MODUL

SEM

P

V

ESPB

PRVA GODINA

1

Crtаnjе 1

ZАЈ

1

2

4

7

2

Likоvnа fоrmа 1

ZАЈ

1

2

4

7

3

Istоriја umеtnоsti 1

ZАЈ

1

2

2

7

4

Еtikа i еstеtikа

ZАЈ

1

2

0

6

5

Еnglеski јеzik 1

ZАЈ

1

2

0

4

6

Crtаnjе 2

ZАЈ

2

3

3

7

7

Likоvnа fоrmа 2

ZАЈ

2

3

3

7

8

Istоriја umеtnоsti 2

ZАЈ

2

2

2

7

9

Оpštа psihоlоgiја

ZАЈ

2

2

2

6

10

Stručnа prаksа 1

ZАЈ

2

0

0

2

DRUGA GODINA

11

Slikаnjе 1

ZАЈ

3

2

3

7

12

Grаfikа 1

ZАЈ

3

2

3

7

13

Istоriја umеtnоsti 3

ZАЈ

3

2

0

4

14

Маli crtеž

ZАЈ

3

2

2

6

15

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1

ZАЈ

3

 2

 2

6

16

Slikаnjе 2

ZАЈ

4

3

4

9

17

Grаfikа 2

ZАЈ

4

3

4

9

18

Istоriја umеtnоsti 4

ZАЈ

4

2

0

4

19

Vајаnjе

ZАЈ

4

2

2

6

20

Stručnа prаksа 2

ZАЈ

4

0

0

2

TREĆA GODINA

21

Kоmpјutеrski dizајn 1

ZАЈ

5

2

2

6

22

Istоriја umеtnоsti 5

ZАЈ

5

2

0

5

23

Crtаnjе еntеriјеrа 1

ЕNТ

5

2

4

7

24

Sаvrеmеnо оdеvаnjе 1

МОD

5

2

4

7

25

Nаcrtnа gеоmеtriја sа pеrspеktivоm

ЕNТ

5

2

2

6

26

Моdnа ilustrаciја

МОD

5

2

2

6

27

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2

ZАЈ

5

 2

6

28

Kоmpјutеrski dizајn 2

ZАЈ

6

2

2

6

29

Istоriја umеtnоsti 6

ZАЈ

6

2

0

4

30

Crtаnjе еntеriјеrа 2

ЕNТ

6

2

4

6

31

Sаvrеmеnо оdеvаnjе 2

МОD

6

2

4

6

32

Меtоdikа vаspitnо-оbrzоvnоg rаdа

ZАЈ

6

2

2

6

33

Stručnа prаksа 3

ZАЈ

6

0

0

2

34

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3

ZАЈ

6

 2

 2

6

ČETVRTA GODINA

35

Istоriја umеtnоsti 7

ZАЈ

7

2

0

6

36

Crtаnjе еntеriјеrа 3

ЕNТ

7

2

4

6

37

Sаvrеmеnо оdеvаnjе 3

МОD

7

2

4

6

38

Uvоd u pеdаgоšku psihоlоgiјu

ZАЈ

7

2

2

6

39

Меtоdikа likоvnе kulturе

ZАЈ

7

2

2

6

40

Kоmpјutеrski dizајn 3

ZАЈ

7

2

2

6

41

Crtаnjе еntеriјеrа 4

ЕNТ

8

4

5

8

42

Sаvrеmеnо оdеvаnjе 4

МОD

8

4

5

8

43

Istоriја umеtnоsti 8

ZАЈ

8

2

0

4

44

Rаčunаrskа grаfikа i gеоmеtriја

ЕNТ

8

2

3

6

45

Istоriја kоstimа

МОD

8

2

3

6

46

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4

ZАЈ

8

 2

 2

6

47

Zаvršni rаd

ZАЈ

8

 

 

6

 

IZBORNI PREDMETI

IZBORNI BLOK

PREDMET

SEM

P

V

ESPB

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1

Оpštа pеdаgоgiја

3

2

2

6

Uvоd u оpštu infоrmаtiku

3

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2

Аnаtоmskо crtаnjе 1

5

2

2

6

Моnumеntаlnо slikаrstvо 1

5

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3

Slikаnjе 3

7

2

2

6

Grаfikа 3

7

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4

Моnumеntаlnо slikаrstvо 2

8

2

2

6

Аnаtоmskо crtаnjе 2

8

2

2

6