Muftija Muamer ef. Zukorlić,

Predsjednik Univerziteta

tel/fax: + 381 20 315 726

e-mail: predsednik@uninp.edu.rs

 

CV

 

Po statutu Univerziteta nadležnosti Predsjednika su da:

 

  • Koordinira radom organa Univerziteta: Zadužbinskog savjeta, Savjeta Univerziteta, Senata Univerziteta i Rektora Univerziteta;
  • Organizuje vršenje nadzora nad radom organa, ustanova i službi Univerziteta u skladu sa Statutom;
  • U cilјu efikasnijeg obavlјanja svoje funkcije Predsjednik Univerziteta može zatražiti izvještaje o radu i prisustvovati sjednicama organa Univerziteta, davati mišlјenja, sugestije i preporuke;
  • Daje saglasnost na odluke organa Univerziteta koje se odnose na organizaciju rada, osnivanje novih departmana i drugih visokoškolskih jedinica, centara, instituta, katedri, organa i tijela u okviru Univerziteta;
  • Daje saglasnost na raspodjelu finansijskih sredstava u okviru Univerziteta;
  • Daje saglasnost na sklapanje ugovora i sporazuma o naučno-poslovnoj saradnji Univerziteta sa domaćim i stranim visokoškolskim i drugim ustanovama, organima i organizacijama;
  • Daje saglasnost na kadrovsku politiku i ugovore o zaposlenju i angažovanju nastavnika i saradnika, kao i drugog nastavnog i nenastavnog osoblјa na Univerzitetu;
  • Daje saglasnost na izbor rektora i drugih rukovodećih organa na Univerzitetu.
  • Zadržava od izvršenja odluke i druge akte organa Univerziteta za koje smatra da su nezakonite i necjelishodne i pokreće inicijativu kod nadlježnih organa za ispitivanje njihove svrsishodnosti i zakonitosti, ako to već nije učinio rektor Univerziteta u okviru svojih ovlašćenja,
  • Obavlјa i druge poslove od značaja za Univerzitet u skladu sa Statutom.

 

Youtube