Predsjednik Univerziteta:
Muftija Muamer ef. Zukorlić

tel/fax: + 381 20 315 726
e-mail: predsednik@uninp.edu.rs

CV

Po statutu Univerziteta nadležnosti Predsjednika su da:

 

  1. Koordinira radom organa Univerziteta: Zadužbinskog savjeta, Savjeta Univerziteta, Senata Univerziteta i Rektora Univerziteta;
  2. Organizuje vršenje nadzora nad radom organa, ustanova i službi Univerziteta u skladu sa Statutom;
  3. U cilјu efikasnijeg obavlјanja svoje funkcije Predsjednik Univerziteta može zatražiti izvještaje o radu i prisustvovati sjednicama organa Univerziteta, davati mišlјenja, sugestije i preporuke;
  4. Daje saglasnost na odluke organa Univerziteta koje se odnose na organizaciju rada, osnivanje novih departmana i drugih visokoškolskih jedinica, centara, instituta, katedri, organa i tijela u okviru Univerziteta;
  5. Daje saglasnost na raspodjelu finansijskih sredstava u okviru Univerziteta;
  6. Daje saglasnost na sklapanje ugovora i sporazuma o naučno-poslovnoj saradnji Univerziteta sa domaćim i stranim visokoškolskim i drugim ustanovama, organima i organizacijama;
  7. Daje saglasnost na kadrovsku politiku i ugovore o zaposlenju i angažovanju nastavnika i saradnika, kao i drugog nastavnog i nenastavnog osoblјa na Univerzitetu;
  8. Daje saglasnost na izbor rektora i drugih rukovodećih organa na Univerzitetu.
  9. Zadržava od izvršenja odluke i druge akte organa Univerziteta za koje smatra da su nezakonite i necjelishodne i pokreće inicijativu kod nadlježnih organa za ispitivanje njihove svrsishodnosti i zakonitosti, ako to već nije učinio rektor Univerziteta u okviru svojih ovlašćenja,
  10. Obavlјa i druge poslove od značaja za Univerzitet u skladu sa Statutom.