Doc. Dr Elma Elfić Zukorlić – Curriculum Vitae

Generalni menadžer
Internationalni Univerzitet u Novom Pazaru
Dimitrija Tucovića bb,

36300 Novi Pazar,
Phone: + 381 (0)20 316 634
Fax: + 381 (0)20 337 322
E-mail: 
g.menadzer@uninp.edu.rs

 

Oblast studiranja / specijalizacije: Ekonomija

Akademsko zvanje / položaj: Doktor ekonomskih nauka / Docent za užu naučnu oblast menađžment i biznis

Obrazovanje

 • BK Univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić“, Beograd, Diplomirani ekonomista, 2007.
 • Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke, Novi Pazar, 
  • Master ekonomista, 2008.
   • -  Tema: “ Teorija potražnje kao cena i dohodka potrošača”. Komisija: Prof. dr Dragoslav Jović, Prof. dr Bećir Kalač, Prof. dr Avdija Trtovac.
 • Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke, Novi Pazar,
  • Doktor ekonomskih nauka, 2011.
   • -  Tema: “ Uloga i značaj Univerziteta u Novom Pazaru na razvoj Sandžaka ”. Komisija: Prof. Dr Radmilo Teodosijević, Prof. Bećir Kalač, i Prof. dr Esad Ahmetagić.

Radno iskustvo

 • DOO Agencija Ramović (Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanjeNovi Pazar, knjigovođa, 2004-2007.
 • DOO Elmax group (Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje), Novi Pazar, osnivač, 2004-2007.
 • Internationalni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar,

Na Departmanu za ekonomske nauke, u zvanju asistenta izvodila je vežbe na sledećim predmetima:

 • - Osnovi ekonomije (Osnovne akademske studije),  2007-2010.

 • - Finansijski menadžment (Osnovne akademske studije),  2007-2010.

 • - Preduzetništvo (Osnovne akademske studije),  2007-20011.

 • - Organizacija preduzeća (Osnovne akademske studije),  2007-2011.

U zvanju docenta na Departmanu za ekonomske nauke, nastavu izvodi na sledećim predmetima:

 • - Kvantitativne metode za menadžere (Osnovne akademske studije),  2011-.

 • - Medjunarodna ekonomija (Osnovne akademske studije),  2011-.

 • - Osnovi menadžmenta (Osnovne akademske studije),  2011-.

 • - Organizacija preduzeća (Osnovne akademske studije),  2011-.

Funkciju Generalnog menadžera Univerziteta, preuzela je oktobar 2012.

 

BIBLIOGRAFIJA

Univezitetski udžbenici i knjige

 • N. Nićin, B. Kalač, E. Elfić, (2011). Marketing principi, ISBN 978-86-84389-21-5, Internacionali Univezitet u Novom Pazaru, Novi Pazar.

Objavljeni radovi

 • E. Elfić, (2011). ROLE OF THE ENTERPRENC URSHIP IN THE DEVELOPMENT OF SME-s, Conference proceedings: Small and Medium Enterprises - Possibilities and Perspectives SMEPP, ISBN 978-86-84389-26-0, International University of Novi Pazar, Novi Pazar, pp. 779-788.
 • B. Kalač, E. Elfić, O. Martinović, (2010). Strategija konkurentnosti u sulovima hiperfragmentisanog tržišta, Anali – časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u zenici, ISSN 1986-5791. vol. 3, br. 5, str. 229-236, Univerzitet u Zenici, Zenica.
 • B. Kalač, D. Jokić, E. Elfić, (2011). Intelektualni (neopipljivi) kapital bazični resurs novog doba, Tehnika, ISSN 0040-217. vol. 11, br. 1, Beograd, str. 153-159.
 •  E. Elfić, (2011). Biznis planovi u poljoprivredi, Zbornik radova: Agrobiz 2011 - Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, ISBN 978-86-84389-25-3, Internationalni Univerzitet u Novom Pazaru, Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama Berane, Novi Pazar, str. 386-392.
 • B. Kalač, E. Elfić, O. Martinović, (2012). Nova paradigma ljudskih resursa, Ekonomski izazovi: Časopis Departmana za Ekonomske nauke, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, ISSN: 2217-8821, vol. 1, br. 1, Novi Pazar, pp. 29-40.
 • B. Kalač, E. Elfić, (2012). Faktori promene finansijske strukture, Jedanaesta internacionalna Konferencija biznis i zaposlenost:, „Perspektive ekonomije i biznisa Kosova i drugih svetskih zamalja u XXI veku“, Institut za finansije Kosova, ISBN 978-9951-567-02-2, Priština, str. 200-205.
 • N. Nićin, B. Kalač, E. Elfić, (2012). Upravljanje karijerom i učenje kao faktor menadžmenta ljudskih resursa, Ekonomika, UDK: 343(497,1), ISBN 978-9951-567-02-2, vol. 3, br. 5, str. 229-236, Niš.
 • I. Skenderović, B. Kalač, E. Elfić, (2012). Kulturna baština opštine Rožaje – mogućnosti za turističko ekonomsku valorizaciju, Nauka istraživanje i razvoj, ISSN 2233-1603/2. vol. 3, br. 5, str. 229-236, Internacionalni univerzitet Brčko.
 • E. Elfić, (2012). Upotreba kvantitativnih metoda u istraživanju tržišta, Ekonomski izazovi: Časopis Departmana za Ekonomske nauke, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, ISSN: 2217-8821, vol. 1, br. 2, str. 29-35. Novi Pazar.
 • M. Đapić, Lj. Lukić, E. Elfić, V. Kilibarda (2012). An Approach to Including Uncertainty Information in the Design Process Decision Making, TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM, ISBN 978-86-84389-26-0, vol. 7 br. 2, str. 933-943.
 • M. Saračević, E. Elfić, Š. Plojovič, S. Mašović, Implementavija transportnog problema primenom metode meta-heurističkog pristupa, Ekonomski izazovi: Časopis Departmana za Ekonomske nauke, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, ISSN: 2217-8821, vol. 2, br. 3, str. 39-48. Novi Pazar.

 

Generalni menadžer Univerziteta je rukovodilac ekonomskog poslovanja Univerziteta. Po statutu Univerziteta Generalni menadžer:

 • Koordinira finansijsko-poslovnu djelatnost Univerziteta,
 • Predlaže osnove poslovne politike,
 • Predlaže godišnji finasijski i razvojni plan Univerziteta,
 • Stara se o realizaciji finansijskog plana Univerziteta,
 • Odlučuje o korišćenju sredstava Univerziteta, u granicama ovlašćenja,
 • Vodi brigu o ekonomskoj uravnoteženosti kadrovske politike  Univerziteta,
 • Stara se o studentskom standardu na Univerzitetu,
 • Uspostavlja poslovnu saradnju sa drugim ustanovama uz saglasnost Rektora i Predsjednik  Univerziteta,
 • Podnosi Savjetu, Rektoru i Predsjedniku Univerziteta godišnji izvještaj o svom radu i rezultatima poslovanja Univerziteta;
 • Preduzima sve potrebne aktivnosti od finansijskog i razvojnog značaja za Univerzitet.