1. Uvodna reč rukovodioca departmana 
 2. Istorija i razvoj departmana 
 3. Studijski programi (OAS, MAS, DAS) 
 4. Nastavni kadar 
 5. Publikacije departmana 
 6. Sistem za e-učenje   
 7. Vesti sa departmana 

DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE

STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA

Osnovne akademske studije se izvode u toku četiri školske godine, odnosno osam semestara, a ukupan obim studija je 240 ESPB. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave, samostalnog rada, kolokvija, ispita, stručne prakse i završnog rada.

Osnovne akademske studije Ekonomije sastoje se iz obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbjeđuju neophodna znanja i vještine za sticanje odgovarajućeg akademskog zvanja. U nastavi se primjenjuju savremene metode, koje uključuju interaktivno učenje, učenje na daljinu, korišćenje savremenih računarskih programa, mentorsko vođenje, posjete naučno-istraživačkim i privrednim organizacijama. Nastavnici i saradnici koriste pozitivna iskustva srodnih studijskih programa u nastavi, organizuju predavanja gostujućih nastavnika i sl. Osnovne akademske studije ekonomije nude studentima široko obrazovanje iz raznih ekonomskih disciplina, neophodnih za sticanje potrebnih kompetencija. Pri definisanju strukture studijskog programa vršene su konsultacije sa budućim poslodavcima i njihove potrebe su uzete u obzir, kao i želje studenata da steknu osnovno znanje i brže se osposobe za aktivan rad u praksi.

Osnovne akademske studije ekonomije imaju svrhu da studentima pruže sve elemente potrebne da kvalitetno obavljaju poslove srednjeg i višeg nivoa upravljanja u različitim organizacijama, razumijevanje i analizu finansijskih izveštaja te primjenu teorijskih znanja iz preduzetništva i poslovne ekonomije u praksi. Svrha realizacije studija ekonomije jasno je formulisana i kroz strukturu programa, odnosno niz teorijskih i aplikativnih predmeta, od opšte-obrazovnih do usko-specijalističkih. Student po završetku osnovnih studija stiče obrazovanje kojim je osposobljen da razumije probleme i rješava postavljene zadatke u savremenoj tranzicionoj ekonomiji primjenjujući nove ekonomske modele i iskorišćavajući potencijal savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija na najbolji način. Na taj način studije ekonomije obezbjeđuju sticanje znanja, vještina i kompetencija, koje su društveno opravdane i korisne.

Studije ekonomije omogućavaju uspješno obavljanje ekonomskih poslova u najširem spektru privrednih, naučnih, vladinih i nevladinih organizacija. Svrha osnovnih studija ekonomije je objedinjavanje aplikativnih i fundamentalnih znanja iz ekonomije, koja studentu omogućavaju zapošljenje u struci nakon završenih osnovnih studija ili nastavak obrazovanja na nivou master studija, u okviru iste ili neke od srodnih oblasti, na našem ili nekom drugom univerzitetu.

Studentima se pruža mogućnost da uključe svoje kreativne sposobnosti, razviju kritički pristup prema rezultatima rada i ovladaju različitim praktičnim vještinama, neophodnim za obavljanje profesije. Na taj način se ostvaruje osnovni cilj studijskog programa, koji se ogleda u obezbjeđivanju kvalitetnog obrazovnog procesa, tokom kog studenti stiču kompetencije i akademske vještine, neophodne za bavljenje ekonomskom profesijom ili za nastavak obrazovanja na višem nivou studija.

Ciljevi su jasno formulisani i preko ciljeva svakog predmeta, koji student pohađa. Ciljevi se realizuju kroz izbalansiran odnos predavanja, praktične nastave, stručne prakse i samostalnog rada studenata.

 

Ciljevi osnovnih akademskih studija ekonomije obuhvataju:

 • usmjeravanje studenta ka sticanju znanja i vještina potrebnih za profesionalno obavljanje poslova iz oblasti ekonomije,
 • sticanje znanja i vještina na osnovu kojih će svršeni studenti biti osposobljeni za rad na odgovarajućim mjestima u javnom ili privatnom sektoru,
 • omogućavanje studentima da prošire svoja znanja po sopstvenom izboru i da se na taj način uže specijalizuju,
 • stručno osposobljava studenta da aktivno učestvuje u procesima ekonomske tranzicije i daju svoj doprinos ekonomskom razvoju zemlje,
 • sticanje znanja stranog (engleskog) jezika, koje omogućava lakše praćenje međunarodnih ekonomskih tokova kao i strane stručne i naučne literature i dalje usavršavanje u okviru različitih stručnih i naučnih programa, koji se izvode na engleskom jeziku,
 • sticanje teorijskih znanja iz različitih oblasti (statistika, matematika, informatika, mikroekonomija, makroekonomija, finansije, računovodstvo, bankarstvo, preduzetništvo, menadžment itd.), koja su neophodan preduslov za savlađivanje teorijskih i praktičnih problema iz oblasti ekonomije,
 • sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina za izbor ideje o pokretanju biznisa po principima tržišne ekonomije,
 • sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina za rad i rukovođenje u poslovnim bankama,
 • razvoj sposobnosti za rad u različitim vrstama ekipa ili timova (kroz zajedničke zadatke, nastavu i projekte grupa studenata), razvoj kreativnih sposobnosti i kritičkog odnosa prema rezultatima rada,
 • sticanje osnove za dalje obrazovanje na višim nivoima studija.

Savladavanjem studijskog programa ekonomije student, ovisno o odabranom usmjereniju, stiče predmetno-specifične kompetencije:

 • detaljno poznavanje i razumijevanje disciplina u okviru ekonomije,
 • rješavanje ekonomskih problema upotrebom naučnih i praktičnih metoda,
 • povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti ekonomije i njihova primjena pri rješavanju konkretnih ekonomskih problema,
 • praćenje i primjena savremenih dostignuća u struci,
 • primjena stečenih znanja i ovladavanje novinama u struci kroz upotrebu inovacionih, informacionih i komunikacionih tehnologija.

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM – EKONOMIJA (osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani ekonomista

 

RBr.

ŠIFRA

PREDMET

SEM

P

V

ESPB

PRVA GODINA

1

ЕОА01

Оsnоvi еkоnоmiје

1

2

2

6

2

ЕОА02

Маtеmаtikа 1

1

2

3

7

3

ЕОА03

Finаnsiјskо rаčunоvоdstvо

1

3

2

7

4

ЕОА04

Еnglеski јеzik 1

1

2

0

4

5

ЕОА05

Uvоd u оpštu infоrmаtiku

1

2

2

6

6

ЕОА06

Stаtistikа

2

3

3

7

7

ЕОА07

Оsnоvi mеnаdžmеntа

2

2

2

6

8

ЕОА08

Еnglеski јеzik 2

2

2

0

4

9

ЕОА09

Мikrоеkоnоmiја

2

3

3

7

10

IB1

Prеdmеt izbоrnоg blоkа 1

2

 

 

4

11

ЕОА12

Stručnа prаksа

2

0

0

2

 

DRUGA GODINA

12

ЕОА13

Маkrоеkоnоmiја

3

3

2

7

13

ЕОА14

Оsnоvi mаrkеtingа

3

2

2

6

14

ЕОА15

Оrgаnizаciја prеduzеćа

3

2

3

7

15

ЕОА16

Еnglеski јеzik 3

3

2

0

4

16

IB2

Prеdmеt izbоrnоg blоkа 2

3

 

 

6

17

ЕОА19

Kvаntitаtivnе mеtоdе

4

2

2

5

18

ЕОА20

Uprаvlјаčkо rаčunоvоdstvо

4

3

3

7

19

ЕОА21

Еnglеski јеzik 4

4

2

0

4

20

ЕОА22

Меnаdžmеnt kvаlitеtа

4

2

2

6

21

IB3

Prеdmеt izbоrnоg blоkа 3

4

 

 

6

22

ЕОА25

Stručnа prаksа

4

0

0

2

 

TREĆA GODINA

23

ЕОА26

Pоslоvni infоrmаciоni sistеmi

5

2

2

7

24

ЕОА27

Strategiјski mеnаdžmеnt

5

3

3

8

25

ЕОА28

Bаnkаrski mеnаdžmеnt

5

3

3

9

26

IB4

Prеdmеt izbоrnоg blоkа 4

5

 

 

6

27

ЕОА31

Finansijski mеnаdžmеnt

6

3

3

8

28

ЕОА32

Pоslоvnо prаvо

6

2

3

6

29

IB5

Prеdmеt izbоrnоg blоkа 5

6

 

 

8

30

IB6

Prеdmеt izbоrnоg blоkа 6

6

 

 

6

31

ЕОА37

Stručnа prаksа

6

 

 

2

 

 

ČETVRTA GODINA

32

ЕОА38

Prеduzеtništvо

7

3

3

9

33

IB7

Prеdmеt izbоrnоg blоkа 7

7

 

 

6

34

IB8

Prеdmеt izbоrnоg blоkа 8

7

 

 

6

35

ЕОА42

Uprаvlјаnjе invеsticiјаmа

7

3

3

9

36

ЕОА43

Istrаživаnjе tržištа

8

3

3

7

37

ЕОА44

Меnаdžmеnt mаlih i srеnjih prеduzеćа

8

3

2

6

38

ЕОА45

Меnаdžmеnt lјudskih rеsursа

8

3

2

7

39

IB9

Prеdmеt izbоrnоg blоkа 9

8

 

 

6

40

ЕОА48

Zаvršni rаd

8

0

0

4

 

 

IZBORNI PREDMETI:

IZBORNI BLOK

PREDMET

SEM

P

V

ESPB

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1

Sоciоlоgiја

2

2

0

4

Еtikа i еstеtikа

2

2

0

4

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2

Оpštа pеdаgоgiја

3

2

2

6

Меnаdžmеnt živоtnе srеdinе

3

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3

Оpštа psihоlоgiја

4

2

2

6

Тrgоvinski mеnаdžmеnt

4

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4

Pоslоvni еnglеski јеzik

5

2

2

6

Меtоdikа vаspitnо-оbrаzоvnоg rаdа

5

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5

Bеrzа i bеrzаnskо pоslоvаnjе

6

3

2

8

Privrеdni kriminаlitеt

6

3

2

8

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5

Sаvrеmеnе mеtоdе u nаstаvi

6

2

2

6

Јаvnе finаnsiје

6

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6

Prојеktni mеnаdžmеnt

7

2

2

6

Оsnоvi psihоlоgiје rаdа

7

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7

Еlеktоnskа nаstаvа i učеnjе

7

2

2

6

Еlеktrоnskо pоslоvаnjе

7

2

2

6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8

Аkаdеmskо pisаnjе

8

2

2

6

Intеrkulturаlnо rаzumеvаnjе

8

2

2

6